زبانم در واقع موها را خواستن کرد! (+{عکس})


بر ایده تجربیات جام جم وب مبتنی بربه گزارش جاما درماتولوژی، مردی 50 ساله پس از سکته مغزی به مطب خوب ارائه دهنده خدمات بهداشتی هندی سر خورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید زبان سیاه پر بوته تمیز کردن با آنها خواهند شد تأیید شد.

اسناد در داخل گزارشی کدام ممکن است روز چهارشنبه آشکار شد، گفتند کدام ممکن است این شخص سه ماه قبلی به سکته در داخل سمت چپ بدن ما شخصی دچار نقطه ضعف شده بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید برنامه غذایی له شده داشت.

آنها خواهند شد گفتند کدام ممکن است خوب محافظت سیاه ضخیم نیمه زیادی از زبان او می رود را برای حدود 2 هفته پوشانده بود، با این وجود محیط ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مرکز زبان از کلاه سیاه بیرون شد.

طبق آگاه آکادمی طب دهان آمریکا، اسناد این {بیماری} را زبان سیاه بی گناه هر دو زبان کرکی سیاه تجزیه و تحلیل دادند.

آکادمی می گوید زبان پر بوته سیاه در داخل حدود 13 شانس از باند جهان دیده می تواند. متخصصان منافذ و پوست هندی می گویند کدام ممکن است زبان پر بوته سیاه در داخل {افرادی که} از رژیم های له شده پیروی می کنند قابل انتساب به آسیب خیلی کمتر هر دو تحریک از حداکثر زبان می شود که در پایان به {تجمع} پروتئینی به تماس گرفتن کراتین می تواند، شایع تر است.

در داخل نتیجه نهایی، برجستگی های مخروطی پوشاننده زبان، به تماس گرفتن پاپیلای منطقه ای، نخست می الگو را انتخاب کنید و انتخاب کنید ظاهری شبیه مو در داخل بالای زبان راه اندازی می کنند.

سایر عناصر آسیب پذیر کننده عبارتند از: بهداشت نامناسب دهان، سیگار {کشیدن}، دهانشویه های اکسید کننده، بلعیدن مقدار بیش از حد از اسپرسو هر دو چای را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرایطی کدام ممکن است سیستم حفاظت را سرکوب می کنند، یادآور HIV هر دو بیشتر سرطان ها.

طبق آگاه مؤسسه سراسری بهداشت، این {بیماری} در داخل {هر} سنی ممکن است علاوه بر این رخ دهد، با این وجود در داخل اشخاص حقیقی مسن اصولاً شایع است.

زبان سیاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید پر بوته معمولاً همراه خود نادیده گرفتن زبان هر دو خاراندن زبان بالاتر می تواند. به آگاه اسناد همراه خود ضدعفونی دقیق {بیماری} پس از 20 روز از بین سر خورد.

زبانم به معنای واقعی کلمه موهایم را کوتاه کرد!  (+عکس)

منبع مفید: تجهیزات گلف خبرنگاران