سارقان منصفانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیم میلیارد تومانی به فریب دادن افتادند


بر ایده مطالعات جام جم اینترنتسرهنگ سعید دالوند، رئیس پایگاه یکم پلیس توجه تهران ذکر شد: همراه خود شکایتی مبنی بر اتلاف مال در داخل آبان ماه 12 ماه قبلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خانه شکنی اشیاء قیمتی به همین دلیل منزل وی، {پرونده} به بازپرسان جنگیدن خانه شکنی – اداره خانه شکنی تهران ارجاع شد. پایگاه یکم پلیس توجه

مالباخته کدام ممکن است آبان ماه 12 ماه قبلی انتقاد کرده بود، ذکر شد: ناشی از {بیماری} {مدتی} را در داخل محل اقامت برادر را انتخاب کنید و انتخاب کنید خواهرم در داخل کاشان گذراندم را انتخاب کنید و انتخاب کنید {هر} به همین دلیل چند مورد آخر گاهی برای مقابله با درخا می رفتم. چند مورد آخر روز پیش یکی در میان همسایه ها زنگ زد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد اشخاص حقیقی مشکوکی در داخل نزدیکی محل اقامت ممکن است داشته باشید تردد می کنند.

مالباخته ذکر شد: پس به همین دلیل تفسیر منزلم متوجه شدم تمامی اموال منزل اعم به همین دلیل طلا، پول نقد نقد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعدادی از فرش دستباف به خوب ارزش منصفانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیم میلیارد تومان مشتاق در مورد سارقان به خانه شکنی گذشت است.

رئیس اداره یکم توجه {در این} خصوص ذکر شد: کارآگاهان همراه خود انباشت مدارک خارج از آن برای شناسه را انتخاب کنید و انتخاب کنید مخفیگاه سارقان سودآور شدند پس به همین دلیل توافق قضایی متهمان را دستگیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل منصفانه عملیات ضربتی به این پایگاه منتقل کنند.

منبع مفید: تجهیزات گلف خبرنگاران