سالمندان مجرد را پیدا کنید
از زمانی که شوهرش فوت کرده، او کناره گیری کرده است. دیگران نیز متوجه آن شدند. او احساس می کرد که چون تنها مانده است، بقیه بچه ها آنطور که باید به او اهمیت نمی دهند. توقعاتش از فرزندانش افزایش می یافت و مدام فکر می کرد که سربار فرزندانش است.