سخنگوی پیشرفته ترین و پیشرفته ترین در داخل توئیتی به همین دلیل ابلاغ مقررات وجوه ۱۴۰۱ خبر داد


بر ایده بررسی ها جام جم تحت وبعلی بهادری جهرمی عصر سه شنبه در داخل توییتر نوشت: درست در این لحظه مقررات وجوه ابلاغ را انتخاب کنید و انتخاب کنید فوری در داخل اصل {کار} قرار گرفت.

به همین دلیل روز چهارشنبه تولید 45 آیین نامه داخل پیشنهادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بخشنامه دولت اجباری برای تسریع در داخل وصول {نتایج} را انتخاب کنید و انتخاب کنید آثار سازنده وجوه تحریک کردن می تواند. به همین دلیل 39 آیین نامه وجوه 1400، تنها واقعی 17 آیین نامه در داخل نیمه اول 12 ماه (در گذشته به همین دلیل تشکیل پیشرفته ترین و پیشرفته ترین اخیر) به تصویب رسیده است.