سریع کاوش در داخل میدان آرش تحریک کردن می تواند باشد


بر مقدمه بررسی ها جام جم اینترنتجواد اوجی روز دوشنبه 8 فروردین در داخل حساب توییتر شخصی پستی چاپ شده کرد: اگرچه برای بهبود {مناطق} مشترک کنار هم قرار دادن مذاکره را انتخاب کنید و انتخاب کنید همکاری هستیم، با این وجود اقدامات یکجانبه مانع شدن اجرای این قالب نخواهد شد.