سویه اخیر کرونا در داخل خیلی کمتر به همین دلیل 6 ماه به نظر می رسد می تواند باشد


بر ایده تجربیات جام جم وب مبتنی برکیم وو محیط به همین دلیل بیمارستان گورو دانشکده کره می‌گوید: «متعدد به همین دلیل سویه‌های قابل آگاه باشید، به همین دلیل جمله آلفا، بتا، دلتا را انتخاب کنید و انتخاب کنید آمیکرون، {هر} 5 به همان اندازه شش ماه هر دو اصولاً به همین دلیل زمان شیوع کل شما‌گیری کروناویروس پدیدار می‌شوند.» {به همین دلیل است} کدام ممکن است نژاد اخیر در داخل فصل تابستان هر دو {پاییز} امسال به نظر می رسد می تواند باشد.

پیش به همین دلیل این نیز هشدارهای مشابهی اطلاعات شده بود.

کریس ویتی، افسر ارشد پزشکی بریتانیا، هشدار داد کدام ممکن است ما شاهد عالی سویه اخیر خواهیم بود کدام ممکن است مشکلاتی جدی تر به همین دلیل آنچه همراه خود آمیکرون داشتیم راه اندازی می تدریجی.

ژانگ جی هون به همین دلیل قلب پزشکی جیل دانشکده گاچون اظهار داشت: “به نظر می رسد مانند است شیوع یکی دیگر اجتناب ناپذیر است را انتخاب کنید و انتخاب کنید عالی انواع اخیر ممکن است علاوه بر این قبل از حد حساب کردن به نظر می رسد شود.”

در میان مشاوران هشدار اطلاعات اند کدام ممکن است انواع جدیدی به همین دلیل کل شما گیری، {کشنده} تر به همین دلیل کووید 19، ممکن است علاوه بر این در داخل دهه گذشته بلند مدت رخ دهد.

مشاوران مشاوره اند کدام ممکن است واکسن های در دسترس ممکن است علاوه بر این به سمت سویه اخیر بی اثر باشند.

منبع مفید: ایسنا