سیاره ای همراه خود آتشفشان های یخی سرزنده


بر مقدمه مطالعات جام جم اینترنتفضاپیمای نیوهورایزنز ناسا اخیراً توالی ای به همین دلیل آتشفشان های یخی سرزنده را روی پلوتو بیانیه کرد.

افق های نو تخصصی ایجاد می کند محافل آموزشی ایران همراه خود شناسایی افق های نو نیز شناخته می تواند باشد، عالی فضاپیمای روباتیک ناسا را انتخاب کنید و انتخاب کنید بخشی به همین دلیل نرم افزار فضایی New Frontier است تخصصی ایجاد می کند 19 فوریه 2006 به کمربند کویپر منتقل شد.

کاوشگر فضایی کدام ممکن است شناخته شده به عنوان فضاپیما هر دو فضاپیما نیز شناخته می تواند باشد، اولیه فضاپیمایی بود کدام ممکن است برای بررسی سیاره کوتوله به پلوتون پرواز کرد.

محققان بر این باورند کدام ممکن است قلمرو ای آن هدف تمرکز می کنند پلوتون در داخل نتیجه نهایی فوران آتشفشان های یخی (آتشفشان های یخی) به وجود آمده در داخل منظومه شمسی اختصاصی است.

غیر زمینی ترین آتشفشان یخبندان، به آن اشاره می شود رایت مونس، فقط در موردً به اندازه گیری Mauna Loa در داخل هاوایی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید یکی در همه غیر زمینی ترین آتشفشان های روی پایین است.

این احتمالات وجود دارد کدام ممکن است ناشی از ورزش آتشفشان های یخی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فوران موارد زیر ممکن است، آب هر دو یک چیز شبیه به آن خواهد شد روی درجه این سیاره کودک نوپا جاری شود.

ممکن است حتی دمای پلوتو بیشتر به همین دلیل آن خواهد شد یک چیز است کدام ممکن است از قبل تصور می شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانشجویان اکنون در موضوع احتمالات وجود حیات {در این} سیاره گمانه زنی می کنند.

آتشفشان‌های یخی از قبلً در داخل چندین وضعیت نه در داخل منظومه شمسی به همین دلیل جمله قمر تیتان زحل پیدا شده‌اند.

با این وجود، پیدا می کند ممکن است بر روی پلوتو تقریباً در مورد اختلاف {نتایج} مقایسه شده است همراه خود تحقیق زودتر، شگفت‌انگیز است.

منبع مفید: فارس