شش سیگنال عدم وجود روی در داخل بدن مابر ایده تجربیات جام جم اینترنتروی مطمئناً یکی داروها معدنی است کدام ممکن است بدن ما برای سرزنده کردن بیش به همین دلیل 300 آنزیم نگران در داخل حفاظت، قطع سلولی، توسعه سلولی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پروتئین ها به آن خواهد شد می خواهد. {مقدار} «روی» در داخل غذای مصرفی منع شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید بدن ما {نمی تواند} این ماده مغذی را ذخیره تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیاز به به طور مرتب خورده شود.

پسرها بالای 14 12 ماه نیاز به 11 میلی خوب و دنج روی در داخل روز اکتسابی کنند، در داخل حالی آن خانمها بالای 14 12 ماه نیاز به 8 میلی خوب و دنج روی اکتسابی کنند. {مقدار} روی می خواست برای دختران باردار 11 میلی خوب و دنج را انتخاب کنید و انتخاب کنید خانمها شیرده 12 میلی خوب و دنج در داخل روز است.

علائمی کدام ممکن است نمایشگاه ها نیاز به خوردن روی شخصی را بهبود دهید:

توسعه تقویت آهسته زخم

مطمئناً یکی موقعیت های اساسی روی نگه داشتن سلامت منافذ و پوست را انتخاب کنید و انتخاب کنید تقویت توسعه توقف خونریزی است. با این وجود روزی کدام ممکن است بدن ما به سختی کافی «روی» اکتسابی {نمی کند}، تقویت زخم دردسر می تواند. زیتس نیز به عنوان یک نتیجه عدم وجود روی راه اندازی می تواند.

انداختن پوند

خوردن کم روی احتمالاً ممکن است نتیجه در به کاهش تمایل به غذا را انتخاب کنید و انتخاب کنید انداختن پوند شود. انداختن پوند همراه خود خستگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خستگی ادامه دار در کنار است، با این وجود انداختن پوند غیرطبیعی احتمالاً ممکن است باعث مسائل بهزیستی یکی دیگر شود. حتی روزی کدام ممکن است شخص آرزو می کنند انداختن پوند است، نیاز به سبک ها ریزمغذی ها را برای ادامه دادن کار کردن اندام های داخل خوردن تدریجی.

ریزش مو

استرس، بهداشت نامناسب منافذ و پوست بالا را انتخاب کنید و انتخاب کنید اکتسابی {ناکافی} داروها مغذی مفید احتمالاً ممکن است نتیجه در ریزش مو شود. شکستگی، ریزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید نازک شدن مو احتمالاً ممکن است در داخل نتیجه نهایی عدم وجود روی باشد یا نباشد. بهبود خوردن این ماده مغذی احتمالاً ممکن است به جلوگیری از جنگ به همین دلیل ریزش مو را انتخاب کنید و انتخاب کنید تقویت کیفیت بالا مو پشتیبانی تدریجی.

واقعاً احساس سرما

روی یک پارچه مغذی حیاتی است کدام ممکن است به سخت سیستم حفاظت بدن ما را انتخاب کنید و انتخاب کنید به کاهش تهدید ابتلا به {بیماری} های مداوم پشتیبانی می تدریجی. خوردن کم روی احتمالاً ممکن است بدن ما را آسیب پذیر ابتلا به {عفونت} ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید {بیماری ها} تدریجی. اگر نسبت به اشخاص حقیقی اکنون نیست واقعاً احساس سرما می کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصولاً مریض می شوید، احتمالاً ممکن است سیگنال عدم وجود روی باشد یا نباشد. بهبود خوردن روی نیز احتمالاً ممکن است به تسکین {سریعتر} {علائم} پشتیبانی تدریجی.

تاری میدان دید

این ماده معدنی ممکن است همچنین این یک ضرورت است کدام ممکن است به همین دلیل حدت تخیل و پیش بینی فراوان برخوردار باشد یا نباشد. هنگامی کدام ممکن است بدن ما معمولاً] معمولاً روی فراوان اکتسابی {نمی کند}، تخیل و پیش بینی خرس تاثیر قرار خواهد گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل نتیجه نهایی باعث تاری میدان دید را انتخاب کنید و انتخاب کنید دوبینی می تواند. روی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ویتامین A داروها مغذی هستند کدام ممکن است برای ادامه دادن سلامت توجه حیاتی هستند.

مه مغزی

واقعاً احساس سردرگمی هر دو عدم کانون اصلی احتمالاً ممکن است سیگنال ای به همین دلیل عدم وجود روی باشد یا نباشد. غذاهایی کدام ممکن است دارای روی کم هستند می توانند نتیجه در مه مغزی شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید کانون اصلی را دردسر کنند. ممکن است همچنین احتمالاً ممکن است باعث مسائل حافظه شود.