شورای ایمنی گروه ملل پیش نویس تصمیم روسیه دانستن درباره اوکراین را رد کرد


بر مقدمه تجربیات جام جم تحت وبچین تنها واقعی در داخل رای ارائه به تصمیم پیشنهادی روسیه به روسیه اتصال را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر کشورهای عضو به همین دلیل رای ارائه خودداری کردند.

این پیش نویس دلخوری کردن شدیدی را نسبت به وخامت اوضاع انسانی در داخل اوکراین، به طور قابل توجهی بهبود انواع آوارگان داخل را انتخاب کنید و انتخاب کنید پناهندگان قابل انتساب به {درگیری} در داخل اوکراین ابراز می تنبل.

{در حالی که} این پیش نویس تمامی اسبابک ها نقض حقوق بشر را انتخاب کنید و انتخاب کنید حقوق بشردوستانه در سراسر جهان را محکوم می تنبل، با این وجود به کار کردن نبرد ردیابی ای {نمی کند}.

لیندا توماس گرینفیلد، فرستاده ایالات متحده آمریکا در داخل گروه ملل متحد، پیش به همین دلیل رای گیری فقط در مورد پیش نویس تصمیم ذکر شد کدام ممکن است تصمیم پیشنهادی تلاشی به همین دلیل سوی روسیه برای سرپوش {گذاشتن} بر اقدامات زشت شخصی در داخل اوکراین است.

وی یکپارچه داد: واقعا غیرقابل تصور است کدام ممکن است روسیه {شجاعت} دسترسی به تصمیم ای را داشته باشد یا نباشد کدام ممکن است به همین دلیل گروه در سراسر جهان بخواهد فاجعه انسانی را کدام ممکن است شخصی راه اندازی کرده است رفع تنبل. روسیه منصفانه “متجاوز”، “متجاوز” را انتخاب کنید و انتخاب کنید تنها واقعی طرف در داخل اوکراین است منصفانه “کارزار زشت” علیه مردمان اوکراین نمایندگی دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اکنون به همین دلیل ما آرزو می کند تصمیم ای را تصویب کنیم کدام ممکن است گناه ممکن است را نپذیرد.

در داخل همین جاری، واسیلی نبنزیا، فرستاده روسیه در داخل گروه ملل متحد، ذکر شد کدام ممکن است این تصمیم احتمالاً در گذشته به همین دلیل رای‌گیری شکست خواهد خورد.

منبع مفید: ارنا