صلح تنها واقعی همراه خود تعمیر محاصره مردمان یمن محقق می تواند


بر مقدمه داستان ها جام جم تحت وبشورای ایده آل سیاسی یمن به دلیل عدم {پاسخ} زنده اتحادیه عرب به مدیریت عربستان سعودی به ساختار صلح پیشنهادی کدام ممکن است روز شنبه مشتاق در مورد مهدی المشاط، رئیس جمهور این ملت فراهم کردن شد، ابراز تأسف کرد.

شورای ایده آل سیاسی یمن در داخل اطلاعیه ای تاکید کرد کدام ممکن است این توصیه جای هیچ تردیدی باقی نمی گذارد کدام ممکن است یمن خواهان {بازگشت} صلح را انتخاب کنید و انتخاب کنید حسن همجواری است.

{در این} اطلاعیه آمده است کدام ممکن است مضامین مطرح شده {در این} توصیه به گونه ای است کدام ممکن است جایگزین طلایی را برای دسترسی به صلحی ایمن برای همه شما فراهم کرده است.

شورای ایده آل سیاسی یمن ممکن است حتی تاکید کرد کدام ممکن است صلح تنها واقعی همراه خود تعمیر محاصره مردمان یمن را انتخاب کنید و انتخاب کنید احترام به حاکمیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید استقلال این ملت محقق می تواند.

شورا خاطرنشان کرد غیاب صلح، مردمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیریت یمن حق دارند اقدامات سیاسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیروی دریایی اجباری را برای اطمینان فشرده حقوق مشروع یمن مشارکت در دهند.

مهدی المشاط، رئیس شورای ایده آل سیاسی یمن روز شنبه به دلیل توقف حمله ها نیروهای مسلح یمن به اماکن سعودی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کوره بس یکجانبه به مدت زمان سه روز خبر داد.

المشاط تاکید کرد کدام ممکن است اگر عربستان سعودی ابدی به بالا محاصره را انتخاب کنید و انتخاب کنید توقف حمله ها شخصی به یمن اختصاص داده شده باشد یا نباشد، صنعا کنار هم قرار دادن است به همان اندازه کوره بس را به تلاش بسته شدن بازسازی تدریجی.

منبع مفید: مهر