طارمی fiddling با لبنان را هم به همین دلیل انگشت داد


بر مقدمه تجربیات جام جم وب مبتنی برمهدی طارمی مهاجم را انتخاب کنید و انتخاب کنید گلزن نیروی کار سراسری {فوتبال} کشورمان کدام ممکن است دیدار زودتر مقابل کره جنوبی را به همین دلیل انگشت اطلاعات بود، در داخل چک لیست این نیروی کار در داخل دیدار لبنان قرار ندارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقابل این حریف به میدان نخواهد سر خورد.

الطارمی کدام ممکن است در نتیجه نتیجه نهایی سازنده تاجگذاری نتوانست به سئول بازدید تنبل، همچنان در داخل {شرایط} جسمی خوبی قرار دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید دلیل این است علت ایجاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعد از همه همراه خود مشاوره گرفتن از پزشکان پزشکی نیروی کار سراسری مقابل لبنان ورزشی نخواهد کرد.

منبع مفید: تسنیم