عربستان سعودی همراه خود گرفتن کشتی های یمنی دزدان دریایی را می دزدد


بر مقدمه داستان ها جام جم اینترنتامین الشرفی، سخنگوی وزارت نفت پیشرفته ترین و پیشرفته ترین نجات سراسری یمن، روز پنجشنبه دانستن درباره مصادره کشتی های بنزین یمنی عربستان سعودی صحبت کرد.

بر مقدمه این گزارش، سخنگوی وزارت نفت پیشرفته ترین و پیشرفته ترین نجات سراسری یمن اظهار داشت: عربستان کشتی های مملو به دلیل بنزین یمن را ربود. متأسفانه گروه ملل نیز هک در داخل عربستان سعودی را {پنهان} می تدریجی.

این {شخصیت} یمنی افزود: کشتی های بنزین یمنی مسائل زیادی را برای ساکنان یمنی راه اندازی کرد. به نظر می رسد مانند است سعودی ها به عنوان یک نتیجه عدم وجود بنزین به دلیل مبارزه کردن مردمان یمن لذت بردن می برند.

وی افزود: فرستاده ویژه گروه ملل به یمن علیرغم تقاضا های مکرر صنعا، هیچ اقدامی برای آزادسازی کشتی های حامل بنزین شده مشارکت در نداده است. او می رود به ساده ما را کنار هم قرار دادن می تدریجی.

منبع مفید: مهر