علاوه بر این عذرخواهی، پول نقد نیاز به بازگشت اطلاعات شود


بر ایده داستان ها جام جم وب مبتنی برحجت الاسلام را انتخاب کنید و انتخاب کنید المسلمین محمدجعفر منتظری دادستان همه ملت در داخل پاسخ به دیدار روز قبل از این نیروی کار سراسری {فوتبال} ایران مقابل لبنان در داخل ورزشگاه امام رضا (علیه السلام) مشهد اظهار داشت: مسئولان نیاز به به همین دلیل ابتدا {برنامه ریزی} می کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر {جایی} برای دختران وجود داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید پتانسیل تخلیه بلیت برای دختران وجود داشت، مسئولان نیاز به قابلیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید حرفه صحیح را برای آنها خواهند شد کنار هم قرار دادن می کردند.

وی افزود: «هر چند {شرایط} مساعد نبود را انتخاب کنید و انتخاب کنید {اجازه} وارد شدن خانمها به ورزشگاه اطلاعات نمی شد، نیاز به به همین دلیل ابتدا {برنامه ریزی} می کردند، ذهن تمیز کردن با {کار} می گرفتند را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلیت نفروشند». بلیت فروشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعد ممانعت به همین دلیل وارد شدن آنها خواهند شد مناسب معمولاً نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید من می روم هم تحت هیچ شرایطی این ماده موضوع را تایید {نمی کنم}.

دادستان همه ملت تصریح کرد: {در این} صورت 9 تنها واقعی نیاز به عذرخواهی کرد، تا حدودی نیاز به وجه را نیز مسترد کرد.

وی یکپارچه داد: از هر نظر مناسب معمولاً نیست کدام ممکن است بلیت بفروشند را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعد به ورزشگاه نروند چرا کدام ممکن است ورزشگاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیمه بانوان برای قطعی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیاز به به این ماده موضوع معامله با می شد.

منتظری حادثه روز قبل از این در داخل ورزشگاه امام رضا (ع) را سیگنال سوء {مدیریت} عنوان کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: اگرچه {مدیریت} این امر جزو {وظایف} ما نبوده است، با این وجود به همین دلیل این بانوان بابت سهم شخصی عذرخواهی می کنم را انتخاب کنید و انتخاب کنید {امیدوارم} اکنون نیست شاهد چنین حوادثی نباشیم.