فوتون Auman H۵، اولیه {کشنده} رایانه ای نخواهد بود


ایران {خودرو} دیزل در داخل خوب {مراسم} پرحاشیه به دلیل {کشنده} فوتون Auman H۵ افشا کرد. حیاتی ترین {حاشیه} این ابزار اطلاق عنوان اولیه {کشنده} رایانه ای به این خودروی معاصر افشا شده بود.

ولوو FH۵۰۰، دافران H۷، {کشنده}‌های جدیدترین سیتراک را انتخاب کنید و انتخاب کنید دیما همگی رایانه ای هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در واقع اواخر 12 ماه ۱۴۰۰ بود کدام ممکن است بهمن دیزل به دلیل {کشنده} پرقدرت را انتخاب کنید و انتخاب کنید رایانه ای جدیدترین شخصی به تماس گرفتن امپاور افشا کرد.

ایران {خودرو} دیزل در داخل حالیکه عنوان «اولیه» را برای محصول شخصی تصاحب تنبل همراه خود پاسخ خبرنگاران {خودرو} نویس گذراندن شد با این وجود بجای پذیرش نامناسب شخصی بر عادات غلط خودشان بسیار پافشاری کردند.

فوتون Auman H۵، اولین کشنده اتوماتیک نیست

پایگاه اینترنتی {اسب} بخار در داخل همین اتصال می‌نویسد: « یکی از آنها در نظر گرفته کارمندان روابط پایه ایران {خودرو} دیزل به مطرح کردن نامناسب رخ اطلاعات در داخل راه اندازی شد فوتون Auman H5 همراه خود مدیرعامل ایران {خودرو} دیزل، برخوردی را همراه خود برخی خبرنگاران داشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید آگاه است “کدام ممکن است چرا چنین پرسشی را به دلیل توسلی مهر داشته اید؟”. این کارگر روابط پایه آگاه است کدام ممکن است ما به دلیل مقوله ای این نامناسب ها در داخل رسانه ها ترسی {نداریم} را انتخاب کنید و انتخاب کنید در نظر گرفته شده نکنید کدام ممکن است همراه خود گفتن این خطاها اتفاقی برای ما می افتد.»

روزنامه نگاران {تخصصی} بخش {خودرو} کدام ممکن است نسبت به طرفدار‌ترین امتیازات این تجارت ظریف هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید {به دقت} ماجراها رصد می‌کنند نیز به دلیل این مساله فقط حرکت {نکردند} را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دلیل آن قرار است شناخته شده به عنوان «گاف» یاد کردند. تعبیری کدام ممکن است اگر سرپرست این توالی نامناسب شخصی را می‌پذیرفت، به آن قرار است متهم نمی‌شد. آنها خواهند شد نیز در داخل توییتر را انتخاب کنید و انتخاب کنید اکنون نیست وب‌های اجتماعی به این گاف ردیابی کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید {به طور خلاصه} اینطور نوشتند کدام ممکن است گویا {مدیران} ایران {خودرو} دیزل نمی‌دانند کدام ممکن است آنها خواهند شد اولیه به نظر نمی رسد که باشند.

{در این} بین به دلیل برخی {مدیران} این گاف بعید بود. برای نمونه مدیرعامل ایران {خودرو} همراه خود سابقه ۳۰ ساله شخصی مخصوصاً به دلیل {بازار} {خودرو} بی خبر بوده کدام ممکن است این نامناسب عظیم را متوجه نشده را انتخاب کنید و انتخاب کنید حاضر شده به سمت این گاف در داخل {مراسم} بایستد را انتخاب کنید و انتخاب کنید صحبت تنبل.

این عادات ایران {خودرو} دیزل تأیید شد {انگار} {مدیران} آن قرار است در داخل خواب زمستانی ماندند را انتخاب کنید و انتخاب کنید توالی به دلیل تحولات را انتخاب کنید و انتخاب کنید توسعه‌های به زودی رقبای داخل را انتخاب کنید و انتخاب کنید خارج از کشور بی‌اطلاع است را انتخاب کنید و انتخاب کنید از هر نظر خبر ندارند کدام ممکن است برای مناسبت نمایندگی بهمن دیزل در داخل زمستان 1400 به دلیل {کشنده} امپاور همراه خود گیربکس رایانه ای افشا کرده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی مرحله نخست تخلیه آن قرار است نیز همراه خود استقبال مثبت خریداران گذراندن شده است. متعاقباً خالص است کدام ممکن است این {مدیران} حتی به دلیل کیفیت بالا را انتخاب کنید و انتخاب کنید توان فنی تولیدات رقبای شخصی نیز بی‌اطلاع باشند.