فینال آمار کرونا در داخل ایران/ ۵۴ فوتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۳۸۲ در وضعیت ضعیف سلامتی جدیدترین منصفانه شبه


بر مقدمه بررسی ها جام جم وب مبتنی بربر مقدمه گفتن روابط عادی وزارت بهداشت، به دلیل دیروز به همان اندازه بلافاصله 6 فروردین 1401 شمسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر مقدمه معیارهای قطعی تشخیصی، 1382 در وضعیت ضعیف سلامتی جدیدترین تحت تأثیر {بیماری} عروق کرونر روده ها در داخل ملت تعیین شد کدام ممکن است به دلیل این انواع 256 نفر به بیمارستان منتقل شدند. بیمارستان

انواع کامل مبتلایان عروق کرونر در داخل ملت به ۷ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۴۸ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۷۸۹ نفر رسیده است.

{متاسفانه} طی 24 ساعت قبلی 54 در وضعیت ضعیف سلامتی تحت تأثیر {بیماری} عروق کرونر روده ها جان شخصی را به دلیل کف دست دادند را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجموع جان باختگان این {بیماری} به 139 هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 971 نفر رسید.

خوش شانس تا به امروز 6 میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید 850 هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 525 نفر به دلیل مبتلایان {بهبود یافته} را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو به دلیل بیمارستان ها ترخیص شدند.

1672 در وضعیت ضعیف سلامتی تحت تأثیر کرونا در داخل فاز‌های مراقبت‌های ویژه بیمارستان‌ها تحمل مراقبت هستند.

به همان اندازه بلافاصله 49 میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید 113 هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 559 آزمایش تشخیصی کووید 19 در داخل ملت اجرا شده است.

{در حال حاضر} 24 کلان شهر صورتی، 68 کلان شهر نارنجی، 306 کلان شهر زرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید 50 کلان شهر آبی هستند.