فینال چک لیست آزمایشگاه های تجزیه و تحلیل کرونا


بر مقدمه داستان ها جام جم تحت وببه آموزش داده شده است معاون وزیر بهداشت، انواع کامل آزمایشگاه‌های تایید شده تجزیه و تحلیل مولکولی کووید ۱۹ در داخل در همه جا ملت ۳۷۱ آزمایشگاه است.

331 مورد به دلیل این آزمایشگاه ها نیز نگاهی به غربالگری مولکولی Quid 19 را برای {مسافران} در یک کشور خارجی مشارکت در می دهند.

10 آوریل 2011 لیست آزمایشگاه های دارای مجوز برای مشارکت در نگاهی به های غربالگری مولکولی {تخصصی} برای کووید 19 در داخل همین جا میتوانی ببینی.