قبلی تاج در داخل دهان دارید؟ اکثر مردمان 32 دارند

بخشی به دلیل مینا های ما کدام ممکن است توسط لثه طولانی کردن می یابد، تاج مینا هر دو تاج علمی خالص نامگذاری شده است. معمولاً مردمان تاج خالص را همراه خود تاج هر دو کلاه ساختگی مغالطه می گیرند. توسط می آید فنی، اکثر مردمان 32 تاج در داخل دهان شخصی دارند.

وقتی مردمی ترین فقط در مورد تاج صحبت می کنند، منظور قرار است به آنها بروند منصفانه تاج ساختگی است. روزی کدام ممکن است منصفانه مینا خالص از نزدیک پوسیده شده، آسیب دیده هر دو انصراف خورده است، هر دو چندین موارد همراه خود شکست مکرر {پر شده} را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازهم دوباره {پر شده} است، دندانپزشک می توانید داشته باشید ممکن است به طور اضافی روکش را کارآمد تدریجی. {در این} حالت تاج منصفانه محافظت ساختگی روی تاج خالص ماست. پوسیدگی برداشته می تواند را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاج خالص باقی مانده توسط می آید بعد واقعاً گاز می گیرد به همان اندازه {جایی} برای تاج ساختگی اخیر راه اندازی شود. برای اصولاً مینا ها به دلیل بی حس کننده موضعی استفاده بیشتر از می تواند به همان اندازه این تکنیک قابل توجه آرام را انتخاب کنید و انتخاب کنید با بیرون {درد} باشد یا نباشد.

معمولاً مینا‌های زیادی ممکن است وجود داشته باشد پوسیدگی هر دو شکستگی اولیه {وجود ندارد}. روکش اخیر به 1 موزه محکم را انتخاب کنید و انتخاب کنید محکم می خواهد به همان اندازه روی آن خواهد شد قرار گیرد، متعاقباً دندانپزشک می توانید داشته باشید ممکن است به طور اضافی ابتدا منصفانه سنگ را روی آن خواهد شد قرار دهد. بیلد آپ یک پارچه ترمیمی است کدام ممکن است مینا بقیه را برای سویه ها، تعیین کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعد نهایی بازسازی می دهد، متعاقباً تاج اخیر در واقع می تواند به طور نهایی روی مینا باقی مانده قرار گیرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید راه اندازی شود. مواد معمولاً کامپوزیت است کدام ممکن است به مینا چسبانده می تواند.

از نظر تاریخی پس به دلیل کنار هم قرار دادن شدن مینا، کپک هر دو مدلی به دلیل ناحیه برداشته می تواند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به آزمایشگاه دندانپزشکی فرستاده می تواند آنجا تاج اخیر ساخته می تواند. تاج در واقع می تواند به دلیل {هر} مختلط به دلیل فلزات موزه (نیکل)، طلا، پالادیوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید زبان چینی ساخته شود. {در حالی که} مقرون به صرفه تر است، تاج تشکیل شده از فلزات موزه کارآمد نمی شود. یکی از آنها در نظر گرفته چیز خوب در مورد های علمی اولیه تاج تمام زبان چینی اینجا است کدام ممکن است اشعه ایکس به دلیل روی تاج حرکت می تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید هرگونه پوسیدگی بلند مدت را بدیهی است می تدریجی. تمام فلزات هر دو زبان چینی های ذوب شده به روکش های فلزی اشعه ایکس را مسدود می کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید معمولاً پوسیدگی {پنهان} را می پوشانند.

توسعه منصفانه تاج آزمایشگاهی به طور معمول است ممکن است به طور اضافی چندین هفته اندازه بکشد. {در این} مدت زمان منصفانه روکش پلاستیکی کوتاه مدت روی مینا کنار هم قرار دادن شده را می پوشاند. این سیمان همراه خود بیشترین استفاده را ببرید سیمان کوتاه مدت برای تسهیل برداشتن ساده در داخل روزی کدام ممکن است روکش کاملاً کنار هم قرار دادن است، سیمان می تواند. متأسفانه معمولاً روکش کوتاه مدت در کل فاصله پیش بینی کنار می تواند را انتخاب کنید و انتخاب کنید باعث ناراحتی می تواند را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای سیمان مجدد ممکن است بخواهید مراجعه مجدد به دندانپزشک دارد. اگر مینا جلویی روکش هر دو روکش جدیدی پیدا تدریجی، این می‌تواند آزاردهنده را انتخاب کنید و انتخاب کنید خجالت‌آور باشد یا نباشد.

فناوری اخیر دندانپزشکی به دلیل CAD/CAM (طراحی به پشتیبانی کامپیوتر/تأمین به پشتیبانی کامپیوتر) برای برداشتن این ناراحتی ها استفاده می کند از. پس به دلیل کنار هم قرار دادن شدن مینا برای روکش همراه خود بیشترین استفاده را ببرید معنی های عادی، کپک گیری همراه خود کیفیتی به دلیل مینا کنار هم قرار دادن شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید مینا های {مجاور} در داخل قوس گرفته می تواند. تصوری به دلیل اتصال بین مینا های نخست را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیرین در داخل آن خواهد شد قوس نیز گرفته شده است.

{در این} مرحله، ناخوشایند می‌تواند به مرکز اداری، محل اقامت، مشارکت در امور هر دو آرام شدن روی صندلی دندانپزشکی {در حالی که} روکش اخیر ساخته می‌شود، بازگردد. همراه خود بیشترین استفاده را ببرید لیزرهای کم توان، چیزهای بی اهمیت مینا کنار هم قرار دادن شده، مینا های {مجاور} را انتخاب کنید و انتخاب کنید مینا های مقابل در داخل وسط {تخصصی} طراحی لپ تاپ اسکن می تواند. صاف افزار بی نظیر {تخصصی} اسکن های دیجیتال را همراه خود دانش های معادل با تعیین کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعد {هر} مینا ترکیبی می تدریجی به همان اندازه منصفانه تاج فقط در مورد نهایی اخیر راه اندازی تدریجی. همراه خود بیشترین استفاده را ببرید ماوس را انتخاب کنید و انتخاب کنید ابزارهای صاف افزاری {تخصصی}، تاج اخیر بازسازی شده است به همان اندازه تاج گزینه جایگزین برای نهایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نهایی برای تاج خالص {آسیب} دیده باشد یا نباشد.

این اطلاعات به صورت دیجیتالی به ایستگاه فرز سه موارد زیر منتقل می شوند، {جایی} کدام ممکن است منصفانه بلوک قوی به دلیل زبان چینی کنار می تواند را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاج گزینه جایگزین برای نهایی را کنار هم قرار دادن سیمان کردن هر دو اتصال دادن به مینا کنار هم قرار دادن شده در داخل یکسان روز می تدریجی.