ما اجازه نخواهیم داد که مرکز کنوانسیون بین المللی رها شود/تصمیم گیری در مورد نحوه مدیریت آن.
رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: مرکز همایش های بین المللی اصفهان را نباید صرفاً به عنوان یک پروژه مرتبط با شهرداری در نظر گرفت، زیرا حداقل در سال های اول از این مکان انتظار سود و درآمد مالی نداریم، بلکه بر از سوی دیگر، نه، نمی توان اجازه داد که این پروژه ارزشمند کنار گذاشته شود.»