ما برنامه ای برای توضیح مقادیر نداریم
«با شهید صیاد شیرازی در پادگان بودیم که صدایی شنیدیم. متوجه شدیم افسر تدارکات پادگان سربازی را به دیدار فرماندهان پوتین فرستاده و شهید صیاد برخلاف رویه خود با صدای بلند سرباز را توبیخ می کند و می گوید: آبروی خود را تحقیر کردی. شما نباید چکمه های من را واکس بزنید. باید خودم انجامش بدم شما یک جنگجوی وطن پرست هستید. شما ارزشمند هستید، وظیفه شما حفاظت از سرزمین ماست، اگر دوباره به شما دستور داده شد که این کار را انجام ندهید.»