ما خلاقیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارآفرینی را در داخل بین دانشمندان بهبود می دهیم


بر مقدمه تجربیات جام جم اینترنتیوسف نوری وزیر آموزش در داخل دیدار همراه خود کارگران ریاست آموزش همراه خود تبریک 12 ماه نو ذکر شد: در داخل 12 ماه جدیدترین را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود مشکل فرهنگیان ملت نیاز به برای باور {اهداف} عالیه مشکل روزافزون صورت گیرد. مدیریت آموزش نظام دانشگاهی اساساً مبتنی بر {سند} تغییر بنیادین را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل آموزش نیاز به سرلوحه نرم افزار های مختلف نظام دانشگاهی باشد یا نباشد.

وی فقط در مورد بیانات مقام معظم مدیریت در داخل اوایل 12 ماه 1401 ذکر شد: تکیه بر فرموده رئیس معظم انقلاب کار کردن مهمی در داخل {حرکت} را انتخاب کنید و انتخاب کنید توسعه است. متعاقباً نیاز به همراه خود {برنامه ریزی} را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکل بهترین زمینه های توسعه ملت را فراهم کنیم.

وزیر آموزش فقط در مورد اینکه «مربی، داده ها آموز را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانشگاه» ارکان مهم نظام تعلیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید تربیت هستند، ذکر شد: به نظر می رسید ویژه پیشرفته ترین و پیشرفته ترین {سیزدهم} بیش به همین دلیل کل شما اسباب بازی های دولت به وزارت آموزش است را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر این مقدمه، به نظر می رسید مسئولان آموزش نیاز به معطوف به “دانشگاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید مربی را انتخاب کنید و انتخاب کنید داده ها آموز” باشد یا نباشد به همان اندازه بتوانیم به همین دلیل این توانمندی های به یادماندنی برای اجرای {سند} تغییر بنیادین را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعلامیه گام دوم انقلاب استفاده بیشتر از کنیم کدام هرکدام 2 نیازمند مقام معظم مدیریت هستند. رئیس گام های موثری بردارد.

نوری افزود: بهبود انس دانشمندان همراه خود قرآن، فروش ورزش های قرآنی در داخل دانشکده ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهبود {مشارکت} دانشمندان در داخل رویداد نگه داشتن قرآن به عنوان راهی به ارتقای بخش تربیتی، دینی، عبادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید {اخلاقی} در داخل اصل {کار} قرار گرفت. وزارت آموزش. در داخل 12 ماه 1401.

وزیر آموزش فقط در مورد {اهمیت} بهبود توانایی دانشمندان در داخل دانشکده ها ذکر شد: در داخل 12 ماه جدیدترین نیاز به همراه خود {برنامه ریزی} {صحیح} دانشکده ها را در جهت پیشرفت دانشمندان رادیکال سوق دهیم.

نوری همراه خود تاکید بر اجرای مانترا 12 ماه 1401 مقام معظم مدیریت خاطرنشان کرد: نیاز به همراه خود معنی‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید توانایی‌های دانشگاهی نوین خلاقیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارآفرینی داده ها‌آموزان را بهبود دهیم به همان اندازه بتوانیم فرهنگ سازی آموزش ارزان را انتخاب کنید و انتخاب کنید شغلی را برای عصر‌های بلند مدت در داخل ملت همراه خود دهیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهترین راه را به راحتی کنیم. ” «داده ها‌محور، اشتغال‌زایی».

وی شکسته نشده داد: معامله با به استعدادهای خوب را انتخاب کنید و انتخاب کنید نخبه به طور قابل توجهی در داخل دانشکده ها {مناطق} {محروم} را انتخاب کنید و انتخاب کنید {محروم} ملت نیاز به در داخل اصل {کار} این وزارتخانه در داخل 12 ماه 1401 قرار گیرد.

وزیر آموزش ممکن است حتی به همین دلیل همکاران کار شخصی خواست همراه خود بهره مندی از مزایای مانترا 1401 مقام معظم مدیریت (تأمین، داده ها بنیان، اشتغال زایی)، تمام مشکل را انتخاب کنید و انتخاب کنید جدیت شخصی را برای باور این مانترا را انتخاب کنید و انتخاب کنید پوشش های نظام جمهوری اسلامی به طور قابل توجهی آموزش به {کار} گیرند. سیستم، را انتخاب کنید و انتخاب کنید آماده سازی را در داخل پیش زمینه قرار دهد.

منبع مفید: مهر