مبارزه با تروریسم و ​​حمایت از حقوق بشر بخشی از سیاست خارجی کشورهای غربی است
معاون سیاسی وزیر امور خارجه با بیان اینکه مبارزه با تروریسم و ​​حمایت از حقوق بشر از منظر شهروندان غربی اصالت ندارد، بلکه بخشی از ابزار سیاست خارجی آنهاست، گفت: هر زمان که منافع آنها ایجاب کند، آنها را اصالت می دهند. حمایت از تروریسم و ​​نقض حقوق بشر. حقوق. آنها اجازه می دهند.