{مبانی} بیمه درمانی پزشکی برای شرکت ها کودک نوپا در داخل تگزاس

جستجو کردن ابزار سلامت گروهی دقیق برای خرید را انتخاب کنید و انتخاب کنید {کار} بدست آورده اید ممکن است خوب فقطً ترسناک باشد یا نباشد: در جستجو در داخل ثبت {شرکت های بیمه} را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساختار ها. ارزیابی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازبینی دلارها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجموع برای فرانشیزها را انتخاب کنید و انتخاب کنید تیز کردن های مشارکتی؛ توجه {محدودیت ها} را انتخاب کنید و انتخاب کنید محرومیت های ساختار؛ برای رمزگشایی زبان پوشش بیمه خوب سنت لغت. همین رضایت بخش است کدام ممکن است کسی بازهم دوباره واقعاً احساس تنبل کدام ممکن است خوب 12 ماه اول {دبیرستان} است.

مقررات پوشش بیمه تگزاس به طیف بزرگ ای به دلیل ساختار ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید بسته نرم افزاری های پوشش بیمه سلامت . همه شما پوشش بیمه‌های درمانی گروهی دارای محدودیت‌هایی هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید یافتن ابزار سلامت کارگران دقیق همراه خود هزینه دقیق می‌تواند سخت باشد یا نباشد.

در داخل تگزاس، اصطلاح “کارفرمای کودک نوپا” خوب عنوان پوشش بیمه محدود شده است کدام ممکن است برای شرکت ها همراه خود 2 به همان اندازه 50 کارگر حرفه ای {اختصاص داده شده است}. این مقررات تعدادی از حمایت‌های اضافه شده را برای این نمایندگی‌ها فراهم کردن می‌تنبل، به دلیل جمله سقف 15 درصدی بهبود قیمت هر سال قابل انتساب به عناصر {مرتبط} همراه خود سلامت، {ضمانت} انجام شده پیشرفته ترین و پیشرفته ترین مبنی بر اینکه ردیابی ها اثیری نمی‌توانند خودسرانه محافظت را نوک دهند، را انتخاب کنید و انتخاب کنید قوانین {خرید} تعاونی کدام ممکن است به کارفرمایان کودک نوپا {اجازه} می‌دهد به همان اندازه به دلیل شرکت ها شخصی استفاده بیشتر از کنند. امکانات {خرید} مذاکره همراه خود قیمت های کاهش به بسته نرم افزاری ظریف افزاری.

برای کارگران شرکت ها کودک نوپا در داخل دالاس، هیوستون را انتخاب کنید و انتخاب کنید در سراسر اطراف تگزاس، مقررات راهی که در آن‌های متعددی را برای ادامه دادن مزایای بزرگ پس به دلیل انصراف حرفه فراهم کردن می‌تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید زمان پیش بینی را در گذشته به دلیل محافظت {شرایط} به دلیل در گذشته {محدود} می‌تنبل.

فراتر به دلیل این الزامات، ردیابی ها اثیری کارفرمای کودک نوپا می توانند ابزار های متنوعی را همراه خود {هر} مختلط به دلیل مشخصه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید {مزایا} فراهم کردن دهند.

حرفه ای در دسترس بودن شرکت ها کودک نوپا

شرکت ها تگزاس همراه خود 2 به همان اندازه 50 کارگر حرفه ای می توانند محافظت کارفرمای کوچکی را به دلیل یک سازمان پوشش بیمه استاندارد هر دو یک شرکت بهداشتی (HMO) بدست آمده کنند. حرفه ای کارمندانی هستند کدام ممکن است معمولاً کمتر از 30 ساعت در داخل هفته {کار} می کنند. شناخته شده به عنوان غیر دائمی، پاره وقت هر دو فصلی طبقه بندی نمی شوند. را انتخاب کنید و انتخاب کنید از قبلً تحمل محافظت ساختار {بیماری} گروهی یکی دیگر به نظر نمی رسد که باشند. صاحبان خانه یک سازمان به انواع همه کارگران حساب می شوند.

انواع کارگران حرفه ای – 9 انواع همه کارگران – تصمیم گیری می تنبل کدام ممکن است خواه یا نه یک سازمان شناخته شده به عنوان خوب کارفرمای کودک نوپا تحمل مقررات پوشش بیمه تگزاس حرفه ای است هر دو خیر. به عنوان تصویر، اگر نمایندگی بدست آورده اید در داخل مجموع 60 کارگر دارد، اگر شش نفر به دلیل کارگران پاره وقت را انتخاب کنید و انتخاب کنید 4 نفر به دلیل منبع مفید یکی دیگر شبیه یک سازمان باشند، یک بار دیگر ممکن است خوب حرفه ای باشد یا نباشد. ب- ساختار خوب شریک زندگی.

اگر تعیین به فراهم کردن خوب ساختار بیمه درمانی پزشکی گروهی به کارگران شخصی دارید، نیاز به آن قرار است را به طور مساوی در داخل اختیار همه شما کارگران حرفه ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید وابستگان قرار است به آنها بروند قرار دهید.

در داخل صورتی کدام ممکن است کمتر از 75 شانس به دلیل کارگران حرفه ای خوب کارفرمای کودک نوپا پوشش بیمه شوند، تحمل خوب ساختار سلامت کارفرمای کودک نوپا، محافظت به راحتی در دسترس است است. هنگام محاسبه شانس، نمایندگی‌های مخابراتی نیاز به در همه زمان ها «ورود به کنند». به عنوان تصویر، یک سازمان 5 نفره همراه خود تنها واقعی سه کارگر نمایندگی‌کننده، همراه خود ترکیبی‌آوری نیازهای ۷۵ درصدی را برآورده می‌تنبل.

با این وجود، برای شرکتی کدام ممکن است تنها واقعی 2 کارگر حرفه ای دارد، مقررات {مشارکت} 100 درصدی را الزامی می تنبل. خوب زوج متاهل تخصصی ایجاد می کند یک سازمان {کار} می کنند نیاز به شناخته شده به عنوان 2 کارگر به صورت جداگانه حساب شوند. هیچ خوب به دلیل کارگران شناخته شده به عنوان تکیه کن {به دیگری} حق محافظت پوشش بیمه ای را ندارند.

اگر بدست آورده اید خوب ساختار بیمه درمانی پزشکی فراهم کردن می دهید، قوانین ایالتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوب مقررات فدرال به تماس گرفتن COBRA (مقررات تطبیق امور مالی همه شما جانبه) به کارگران به همان اندازه {مزایا} را برای {مدتی} پس به دلیل جدایی به دلیل {کار} نگه داشتن کنند. این وظیفه رسمی شماست کدام ممکن است کارگران را به دلیل حقوق قرار است به آنها بروند برای شکسته نشده محافظت حاد آگاه کنید. کارگران سابق کدام ممکن است تصمیم گیری در مورد می کنند محافظت شخصی را توسط COBRA هر دو شکسته نشده ایالت شکسته نشده دهند، نیاز به هزینه مربوطه رادیکال این ساختار را بپردازند. صرف نظر از آن از قبلً سهمی را تیز کردن کرده باشید، ملزم به شرکت کردن جوایز قرار است به آنها بروند نیستید. به دلیل نمایندگی مخابراتی شخصی با اشاره به چیزهای بی اهمیت وظیفه های شخصی در داخل قبال کارگران سابق بخواهید.

اشکال از ساختار های معرفی شده

ساختار‌های سلامت به‌عنوان «ساختار‌های دستوری پیشرفته ترین و پیشرفته ترین» هر دو «ساختار‌های تصمیم گیری در مورد بلعیدن‌کننده» طبقه‌بندی می‌شوند. خوب ساختار تحت فشار دولتی کمتر از مشخصه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید محافظت می خواست را فراهم کردن می تنبل. ساختار تصمیم گیری در مورد حمایت کننده {هر} طرحی است کدام ممکن است یک سازمان هواپیمای پرواز راه اندازی می تواند کدام ممکن است تعدادی از مزایای بزرگ دستوری پیشرفته ترین و پیشرفته ترین را {حذف} می تنبل. اساساً، ساختار‌های تصمیم گیری در مورد بلعیدن‌کننده کدام ممکن است جای می دهد تمام محافظت‌های دستوری پیشرفته ترین و پیشرفته ترین نمی‌شود، باعث صرفه‌جویی در داخل هزینه مربوطه حق پوشش بیمه ماهیانه بدست آورده اید می‌شود.

اگرچه به طور معمول است به ساختار های تصمیم گیری در مورد حمایت کننده شناخته شده به عنوان “ساختار های عادی” آموزش داده شده است می تواند، با این وجود {نباید} این اصطلاح را به این معنا رمزگشایی کنید کدام ممکن است محافظت های معرفی شده “عادی” هستند. ساختار شماره گیری حمایت کننده {هر} اپراتور آنلاین ممکن است به طور اضافی کاملاً متفاوت باشد یا نباشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوب اپراتور آنلاین ممکن است به طور اضافی چندین ساختار شماره گیری حمایت کننده مختلف فراهم کردن دهد.

تعدادی از {مزایا} تحت فشار پیشرفته ترین و پیشرفته ترین همچنان برای ساختار های تصمیم گیری در مورد حمایت کننده لازم است، به دلیل جمله محافظت برای:

* {درمان} فنیل کتونوری در داخل صورت محافظت دارویی.

* مشکلات باردار بودن

* کمتر از بستری پس به دلیل زایمان در داخل بیمارستان (الزامی پیشرفته ترین و پیشرفته ترین فدرال).

*روش جراحی ترمیمی پس به دلیل ماستکتومی (الزامی در داخل فدرال).

ساختار های تصمیم گیری در مورد حمایت کننده ممکن است به طور اضافی بسته نرم افزاری به انواع نمایندگی مخابراتی کدام ممکن است ساختار را {ارائه می دهد} کاملاً متفاوت باشد یا نباشد. به عنوان تصویر، ابزار های تصمیم گیری در مورد حمایت کننده HMO ملزم به تیز کردن 20 مراجعه سرپایی روانپزشکی به ازای {هر} سند عنوان کننده در داخل 12 ماه هستند، با این وجود که ممکن است یک الزام برای ساختار های جبران خسارت نباید باشد. علاوه بر این این، دوست ندارم {شرکت های بیمه}، ابزار های تصمیم گیری در مورد حمایت کننده HMO نیاز به جای می دهد مزایای بزرگ مراقبت های بهداشتی مقدماتی شبیه مزایای بزرگ بستری، سرپایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیشگیرانه باشد یا نباشد. ردیابی ها اثیری ممکن است به طور اضافی مزایای بزرگ انتخابی را فراهم کردن دهند کدام ممکن است به دلیل ابزار ای به ابزار اکنون نیست قابل توجه کاملاً متفاوت است.

بدست آورده اید برای این همه شما تجزیه و تحلیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعداد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارقام وقت ندارید. با این وجود خواه یا نه واقعاً می توانید آن قرار است را در داخل ثبت “احتمالاً زمانی” شخصی حفظ کنید؟ همراه خود بهبود هزینه مربوطه های مراقبت های پزشکی، {خطرات} نداشتن بیمه درمانی پزشکی بیش به دلیل در هر زمان که یکی دیگر بدیهی است می تواند. امروزه، خوب {آسیب} هر دو {بیماری} – اگر پوشش بیمه نباشد – ممکن است خوب خانوار را آن را به راه اقتصادی ورشکست تنبل. علاوه بر این این، پوشش بیمه سلامت به دلیل مزایای بزرگ بسیار مهم اشتغال است. ممکن است به طور اضافی نتوانید عالی اشخاص حقیقی را با بیرون توصیه شده ارائه به قرار است به آنها بروند اجاره دادن را انتخاب کنید و انتخاب کنید نگه داشتن کنید.

گزینه جایگزین برای یکی دیگر برای بیمه درمانی پزشکی گروهی، کدام ممکن است ممکن است خوب برای تنوع از شرکت ها کودک نوپا غیرقابل استطاعت باشد یا نباشد، فراهم کردن انتخاب های بیمه درمانی پزشکی شخص خاص به کارگران است. این مقررات به کارفرما {اجازه} نمی دهد تخصصی ایجاد می کند این ساختار ها {مشارکت} تنبل وگرنه طبق مقررات تگزاس شناخته شده به عنوان خوب پوشش بیمه گروهی تلقی می تواند. با این وجود همچنان می توانید به کارگران شخصی {کمک کنید} به همان اندازه در داخل خوب ابزار فوق العاده سند عنوان کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید سلامت را انتخاب کنید و انتخاب کنید رفاه شخصی را تقویت بخشند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل عین جاری نگه داشتن کارگران را نیز تقویت بخشند. اگر صاحب خرید‌وکار کوچکی هستید کدام ممکن است نیاز دارند فراهم کردن ساختار‌های بیمه درمانی پزشکی مقرون‌به‌صرفه به کارگران شخصی هستید، با این وجود نمی‌توانید بیمه درمانی پزشکی گروهی را بپردازید، راهی که در آن‌رفع‌های پوشش بیمه سلامت شخص خاص عالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید انقلابی را به کارگران شخصی فراهم کردن دهید کدام ممکن است Precedent به ویژه برای کودکان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مفید‌ها طراحی شده است.

Precedent ساختار های بیمه درمانی پزشکی شخص خاص ارزان را همراه خود محافظت بلایای خالص با این وجود با بیرون فرانشیز نخست {ارائه می دهد} را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما این ساختار ها را همراه خود کسر به کارگران بدست آورده اید فراهم کردن می دهیم. {برای اطلاعات بیشتر} به دلیل سایت ما دیدن فرمایید [http://www.precedent.com]. ما طیف متمایز را انتخاب کنید و انتخاب کنید مترقی ای به دلیل راهی که در آن رفع های بیمه درمانی پزشکی {شخصی سازی شده} را فراهم کردن می دهیم، به دلیل جمله ابزار های قابل توجه تهاجمی همراه خود {شرایط} HSA، را انتخاب کنید و انتخاب کنید تخصص استفاده شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید پذیرش بی همتا “زمان {واقعی}”.