محاسبات غلط غرب در مورد ایران؛ رسانه های گروهی خارجی چگونه بر میزان مشارکت در جنبش های اجتماعی تأثیر می گذارند؟
رسانه‌های خارجی و پیمانکاران آن‌ها به ایران از دید کارشناسان بشردوستانه غرب‌گرای داخلی نگاه می‌کنند و تحلیل آنها از پدیده‌های داخلی با استفاده از نظریه‌های غربی مسیر رسانه‌ها را هدایت می‌کند و ناگزیر آنها را با هرج‌ومرج محاسباتی مواجه می‌کند.