مدیریت مدیریت دولتی

مدیریت عمومی، حکمرانی نهادهای عمومی است و در سطوح مختلف مانند فدرال، ایالتی و محلی انجام می شود. دغدغه اصلی اداره، سازماندهی سیاست ها و برنامه های دولت است به گونه ای که فعالیت های کاری در ادارات دولتی به نحو صحیحی به نفع دستگاه های حاکمیتی و نیز کل جامعه انجام شود. کسانی که در حوزه مدیریت دولتی مشارکت داشتند، از حوزه های مختلفی مانند جامعه شناسی، علوم سیاسی، حقوق، مدیریت و حتی اقتصاد بودند، بنابراین حوزه بسیار وسیع و گسترده ای برای پوشش دادن است.

همچنین رفتار مقامات دولتی را بررسی می‌کند و قوانین و دستورالعمل‌هایی را وضع می‌کند که براساس آنها باید فعالیت‌های خود را انجام دهند. نمونه هایی از مدیران عبارتند از مدیران شهری، دبیران کابینه، تحلیلگران سرشماری و افسران پلیس. آنها مجموعه عظیمی از وظایف را دارند که باید انجام دهند و در این فرآیند از یک چارچوب نظری و بستر اجرای عملی استفاده می کنند. استفاده از مدل‌های تصمیم‌گیری برای انجام فعالیت‌های اداری برای آنها غیرعادی نیست.

حوزه های فرعی زیادی در مدیریت دولتی و مدیریت منابع انسانی وجود دارد که بودجه عمومی، تحلیل سیاست ها از جمله موارد مهم هستند. هدف بهبود زمینه هایی مانند امنیت، کارایی، عدالت و برابری است.

کسانی که به دنبال درک مدیریت دولتی هستند باید به بودجه های مختلفی که توسط نهادهای مختلف دولتی تعیین شده است، توجه کنند. یافتن و خواندن صورت‌های بودجه و حسابداری یکی از بهترین راه‌ها برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد فعالیت‌ها است. راه دیگر برای کسب اطلاعات بیشتر، بررسی تغییرات پیشنهادی در نهادهای بخش عمومی و سرمایه گذاری با استفاده از بودجه دولتی است. اطلاعات مربوط به فعالیت های مدیریت دولتی از منابعی مانند گزارش های حسابرسی، گروه های نظارت غیرانتفاعی و گزارش های مطبوعاتی به دست می آید.