{مسافران} {بازگشت} تمیز کردن با روزهای قبلی موکول نکنند


بر ایده بررسی ها جام جم وب مبتنی برسردار حسین اشتری اظهار داشت: در داخل روزهای 13 را انتخاب کنید و انتخاب کنید 15 فروردین مقدار بازدید کنندگان بالایی خواهیم داشت.

به مشاوره فرمانده کل شما ملت در داخل 12 ماه جاری اساساً بیشترین بازدید را به شهرهای شمال، جنوب را انتخاب کنید و انتخاب کنید خراسان رضوی داشتیم.

منبع مفید: تجهیزات گلف خبرنگاران