معادلات کلاس بندی فیفا پس به دلیل باخت به کره جنوبی (+{عکس})


بر مقدمه تجربیات جام جم وب مبتنی برشکست مقابل کره جنوبی جدا از شکست خدمه ایران در داخل صدر جدول کلاس بندی مرحله یک مقدماتی جام بین المللی، حالا باعث شده به همان اندازه خدمه ایران در نقطه از جذب می کند همراه خود امتیازهای نامطلوب به رقبا بپردازد. . را انتخاب کنید و انتخاب کنید آماده سازی به دلیل انگشت ارائه رتبه اول آسیا در داخل کلاس بندی فیفا همراه خود خوب میلی متر.

خدمه سراسری {فوتبال} ایران پس به دلیل ۱۱ 12 ماه مقابل کره جنوبی نکرد. این اتفاق در داخل حالی رخ داد کدام ممکن است سراسری پوشان امیدوار بوده اند همراه خود شکست کره جنوبی {شرایط} در داخل قاره های اکنون نیست رقم بخورد به همان اندازه خدمه ایران به در اطراف دوم جام بین المللی 2022 قطر راهی که در آن پیدا تدریجی با این وجود همراه خود خرید {نتایج} اکنون نیست این پتانسیل {وجود ندارد}.

{در حالی که} به همان اندازه چند قبلی روز اکنون نیست فینال کلاس بندی فیفا برای گفتن خدمه های حاضر در داخل جام بین المللی گفتن می تواند، با این وجود به دلیل آنجایی کدام ممکن است الگوریتم فیفا به دلیل قاعده را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقررات مطمئن را انتخاب کنید و انتخاب کنید ثابتی پیروی می تدریجی، به دلیل هم اکنون برای قطعی است کدام ممکن است خدمه سراسری ایران به همان اندازه اینجای شکل است. فینال در اطراف مقدماتی جام بین المللی، مقام اول آسیا را به دلیل انگشت داد.

شکست مقابل کره جنوبی {امتیاز} منهای 13.7 را برای ایران به ارمغان آورد، به دلیل سوی اکنون نیست، برد ژاپن مقابل استرالیا همراه خود خرید 11 {امتیاز} سازنده سامورایی ها، راهی که در آن را برای سبقت ربودن ژاپن به دلیل ایران به راحتی کرد.

همراه خود این محاسبه ایران به 1559.19 {امتیاز} سقوط کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید {ژاپنی} ها 1560.82 {امتیاز} را انتخاب کنید و انتخاب کنید اختلاف تنها واقعی 1.63 {امتیاز} خرید کردند.این هاجیمه موریاسو است کدام ممکن است در گذشته به دلیل {دهم} به کلاس 22 جهان را انتخاب کنید و انتخاب کنید اول آسیا صعود کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اول آسیا شد. . در اطراف پایانی رویداد مقدماتی جام بین المللی، ایران همراه خود 2 پله صعود در داخل کلاس بیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید {سوم} جدول کلاس بندی بین المللی قرار خواهد گرفت.

نزدیک به اینکه ژاپن در داخل در اطراف آخر نیاز به در داخل محل اقامت به مصاف ویتنام برود، فقط در موردً می توان اظهار داشت کدام ممکن است برد این خدمه فقط در مورد قطعی است.

شیوع سامورایی ها {در این} تفریحی طبق سیستم فیفا 5.13 {امتیاز} سازنده را برای قرار است به آنها بروند به در کنار داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجموع {امتیاز} ژاپن را به 1565.95 رساند. در داخل همین جاری، پیروزی ایران مقابل لبنان به اسکوچیچ 5.3 {امتیاز} شیوع می دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایران سرانجام در واقع می تواند به 1564.49 برسد کدام ممکن است همه چیز دوباره خیلی کمتر به دلیل ژاپن است.

معادلات رده بندی فیفا پس از باخت به کره جنوبی

تنها واقعی توقف روز آخر ژاپن مقابل ویتنام را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیروزی خدمه سراسری مقابل لبنان در واقع می تواند موارد اکنون نیست ایران را به صدر آسیا در داخل کلاس بندی فیفا برساند.

جذب می کند ژاپن همراه خود ویتنام 7.37 {امتیاز} نامطلوب به قرار است به آنها بروند می دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید باخت مقابل این خدمه 19.87 {امتیاز} برای سامورایی ها به در کنار می تواند داشته باشد.

در واقع ایران همچنان در واقع می تواند به حضور در داخل جمع 20 خدمه برتر رنکینگ فعلی فیفا امیدوار باشد یا نباشد. پرو کدام ممکن است {در حال حاضر} در داخل کلاس بیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید یکم جهان قرار دارد، در داخل صورت شکست برابر پاراگوئه، {امتیاز} نامطلوب 15.39 را خواهد میدان دید را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجموع {امتیاز} این خدمه به 1548.06 می رسد کدام ممکن است خیلی کمتر به دلیل ایران است. 2.89 برای پرو این صورت قرار است به آنها بروند 1560.56 {امتیاز} خواهند داشت کدام ممکن است همه چیز دوباره ایران را در داخل جایگاه بالاتری نسبت به این خدمه مکان ها.

سنگال کلاس {نوزدهم} جهان قرار دارد در داخل صورت شکست در داخل 2 دیدار خودساخته را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیرون به دلیل محل اقامت مقابل مصر حدود 28 {امتیاز} نامطلوب خرید می تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نتیجه نهایی این خدمه به حدود 1560 گاز می گیرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در این} صورت خدمه ایران ژاپن خواهد بود، احتمالا. (اگر ویتنام را شکست ندهید) پرو در واقع می تواند در داخل رتبه {بیستم} جهان قرار گیرد.

از هر لحاظ نیاز به به همان اندازه فینال روز رقبا های مقدماتی جام بین المللی در داخل قاره های مختلف پیش بینی ماند را انتخاب کنید و انتخاب کنید میدان دید خدمه سراسری ایران سرانجام به چه ترتیبی در داخل رنکینگ بین المللی فیفا خواهد رسید با این وجود شکست مقابل کره جنوبی رویای حضور را به دلیل بین برد. در داخل آن قرار است در اطراف دوم.

منبع مفید: فعالیت های ورزشی سه