معامله با راهی که در آن‌ رفع سیاسی به پایداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید صلح منجر می‌شود


به گزارش جام جم وب مبتنی بر، حسین امیرعبداللهیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسقف اعظم پائول گالاگر وزیر امور خارجه واتیکان، فقط در مورد تحولات فلسطین را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتیازات دوجانبه به‌صورت تلفنی {گفتگو} کردند.

امیرعبدللهیان {در این} گفتگوی تلفنی ضمن تاکید بر قدمت روابط دوجانبه را انتخاب کنید و انتخاب کنید {اهمیت} مناسبات همراه خود واتیکان در داخل پوشش خارج از کشور ایران، افزود: تنوع از فجایع دردناک را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضدانسانی در دسترس روی زمین در نتیجه فقدان معنویت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اخلاق در داخل روابط در سراسر جهان است.

امیرعبداللهیان حتی می تواند در رابطه با هتک حرمت جدیدترین شخص خاص به قرآن کریم در داخل سوئد نیازمند آگاه باشید ویژه واتیکان در داخل حفاظت به دلیل احترام به کتب آسمانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ادیان الهی دور جهان، شد.

وی در رابطه با تهدید تروریسم روی زمین را انتخاب کنید و انتخاب کنید محکومیت اقدامات تروریستی در داخل افغانستان ذکر شد: {گفتگو} میان ادیان الهی عملکرد مهمی در داخل به مقیاس عقب خشونت را انتخاب کنید و انتخاب کنید افراطی گری دارد.

امیرعبداللهیان در رابطه با گفتگوهای ادیانی ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید واتیکان، آمادگی تهران را برای امضای {سند} همکاری میان بخش علیمه قم را انتخاب کنید و انتخاب کنید واتیکان معرفی شد.

وزیر خارجه ایران ضمن تشریح تحولات فلسطین را انتخاب کنید و انتخاب کنید تهاجم وحشیانه رژیم صهیونیستی به نمازگزاران فلسطین در داخل مسجد الاقصی، نیازمند {پاسخ} بهترین پیروان ادیان ابراهیمی به این اقدامات شد.

امیرعبداللهیان ضمن تشریح موضع جمهوری اسلامی ایران فقط در مورد فاجعه های جهان به دلیل جمله در داخل افغانستان، یمن را انتخاب کنید و انتخاب کنید اوکراین، بر لزوم توقف مداخلات خارج از کشور، توقف نبرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیاز انتشار پشتیبانی‌های انساندوستانه ردیابی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاکید کرد: معامله با راهی که در آن‌رفع سیاسی به پایداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید صلح منجر خواهد بود.

وزیر امور خارجه واتیکان نیز ضمن یادآوری تلاش واتیکان به روابط بهترین همراه خود جمهوری اسلامی ایران آماده شدن برای هفتادومین سالگرد روابط دوجانبه، به دلیل {درد} را انتخاب کنید و انتخاب کنید مبارزه کردن افراد یمن به‌عمق نرم افزار تاسف کرد.

اسقف اعظم پائول گالاگر در رابطه با برخی مسائل جهان ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید بین المللی در داخل ماده موضوع فلسطین، بر نیاز نگه داشتن حرمت قدس را انتخاب کنید و انتخاب کنید حقوق افراد فلسطین تاکید کرد.

وی در نهایت برای کل شما افراد ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسلمانان جهان خیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیک بختی را اراده کرد.