معنی اخیر گرفتن {انرژی خورشیدی} ابداع شد


به گزارش جام جم تحت وب، بیشترین استفاده را ببرید این سیستم کارآمدتر به همین دلیل بیشترین استفاده را ببرید موادی مربوط به گرافن برای تأمین اسباب بازی‌های هوادهی عکس ولتایی است.

امروزه مراقبت از تنظیمات آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید اثیری به سادگی به دردسر‌هایی مربوط به بیشترین استفاده را ببرید اسباب بازی‌های اساساً مبتنی بر نشاط‌های تجدیدپذیر خواستن ندارد، کاملا نیاز به فرآیندهای خارج از آن نیز متحول شوند.

انباشت نشاط به همین دلیل خورشیدی به ساده شامل می شود بیشترین استفاده را ببرید سلول‌ های عکس ولتایی فتوولتائیک معمولاً نیست، انباشت گرمای این ستاره می‌تواند برای تأمین تحت تأثیر قرار دادن، تصفیه آب، پخت وعده های غذایی هر دو خوب و دنج کردن ساخت‌ها نیز برای استفاده. عالی چرخ دنده برای گرفتن این از گرما سایه {تیره} دارند، متعاقباً انواع مختلف کربن به همین دلیل جمله گرافن هر دو نانولوله‌ های کربنی اصولاً بدین منظور مورد استفاده بیشتر از قرار می‌گیرند.

مسئله اینجا است کدام ممکن است تأمین این چرخ دنده کربنی به صورت فله‌ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعداد زیادی می‌تواند مسئله را انتخاب کنید و انتخاب کنید {گران} باشد یا نباشد. متعاقباً برای بررسی اخیر، محققان دانشکده هیوستون را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانشکده بین‌زیبایی شناختی یوآی آی ام در داخل مکزیک، تعیین کنید کربن فوق العاده رایج‌تری را آزمایش کردند کدام ممکن است دوده شناسایی دارد.

دوده محصول جانبی سوختن موادی مربوط به زغال سنگ، چوبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بنزین‌ های هیدروکربنی است، دوده تعیین کنید بی تعیین کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناخالص کربن است کدام ممکن است به تنظیم زیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید سلامت انسان {آسیب} وارد می‌تنبل. انباشت آن خواهد شد به همین دلیل سطح تخلیه می‌تواند این نتایج مضر را به مقیاس عقب دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیشترین استفاده را ببرید آن خواهد شد برای تقویت نشاط‌های تجدیدپذیر به به مقیاس عقب قیمت‌ها پشتیبانی می‌تنبل.

در داخل تأمین دوده هیچ نشاط دخیل معمولاً نیست در نتیجه خوب محصول جانبی قابل توجه است را انتخاب کنید و انتخاب کنید استفاده بیشتر از مجدد به همین دلیل آن خواهد شد می‌تواند مقدار کربن را به مقیاس عقب دهد. قیمت بیشترین استفاده را ببرید آن خواهد شد در دید به a 0 است، کدام ممکن است آن خواهد شد را به ابزاری ارزان را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایده آل مناسب برای دوباره کاری {انرژی خورشیدی} به از گرما مبدل می‌تنبل.

در داخل گردش این یادگیری، محققان مناسبت مقدماتی خوب اجاق عکس ولتایی را ساختند. این اسباب بازی شامل می شود خوب ظرف آینه‌ای بود کدام ممکن است نور روز را به وسط آن خواهد شد، {جایی} کدام ممکن است ظرفی قرار داشت، منعکس کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید محور می‌کرد. این ظرف همراه خود خوب خمیر گرفتن‌کننده عکس ولتایی سیاه کدام ممکن است همراه خود دوده هر دو سایر انواع کربن مربوط به گرافن، نانولوله‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید فولرن بازسازی شده بود، پوشانده شد به همان اندازه میزان کار کردن آن خواهد شد‌ها بررسی شود.

دوده در داخل چند مورد آخر فاز کلیدی به همین دلیل چرخ دنده نه بالاتر حرکت کرد. توانایی گرفتن {انرژی خورشیدی} آن خواهد شد ۹۶ شانس اصولاً به همین دلیل کالا اقتصادی نه بود، میزان تخلیه آفتاب آن خواهد شد ۸۵ شانس اصولاً را انتخاب کنید و انتخاب کنید قیمت بیشترین استفاده را ببرید آن خواهد شد ۱۵ برابر مقرون به صرفه‌تر بود. مقایسه شده است همراه خود انواع کربن بکر مربوط به گرافن، محافظت‌های دوده به همان اندازه ۱۰۰۰ برابر مقرون به صرفه‌تر بوده اند. لذا پیش بینی می‌رود در داخل بلند مدت در دید برای اقتصادی سازی این سیستم اقدام شود.

منبع مفید: مهر