معنی کیفیت در مراقبت های بهداشتی

فرآيند دريافت خدمات بهداشتي و درماني در زمان صحيح به شيوه مناسب و به دست آوردن بهترين نتيجه ممكن به عنوان خدمات بهداشتي با كيفيت تعريف مي شود.

شش ویژگی کیفیت مراقبت های بهداشتی

• ایمنی – مراقبت نباید به هیچ بیمار آسیب برساند.

• بیمار محور – هنگام ارائه مراقبت باید به نیازهای فردی توجه شود.

• به موقع – مراقبت باید دقیقاً به موقع انجام شود.

• موثر – مراقبت باید بر اساس شواهد باشد.

• کارآمد – اتلاف وقت باید کاهش یابد.

• عادلانه – مراقبت یکسان باید به هر بیمار ارائه شود.

مراقبت های بهداشتی با کیفیت چیست؟

معنای مراقبت های بهداشتی با کیفیت برای همه افراد یکسان نیست. به گفته برخی از بیماران، مراقبت با کیفیت عبارت است از مشورت با پزشک، دریافت درمان مناسب از کارکنان بیمارستان و داشتن پزشکی که بتواند زمان زیادی را با بیمار سپری کند. اما همه این چیزها فرعی هستند. کیفیت مراقبت بالینی مهمترین چیز است زیرا با ارائه مراقبت مبتنی بر شواهد و با کیفیت بالا می توان زندگی های بیشتری را نجات داد.

آیا کیفیت با ایمنی برابر است؟

بله، کیفیت برابر با ایمنی است. کیفیت مراقبت باید توسط ارائه دهندگان مراقبت های بهداشتی بهبود یابد زیرا می تواند جان بیشتر بیماران را نجات دهد.

کیفیت مراقبت های بهداشتی چگونه اندازه گیری می شود؟

شاخص‌های نتیجه و شاخص‌های فرآیند دو روش برای اندازه‌گیری کیفیت مراقبت هستند. جدول زمانی و شیوه های پایه با شاخص های فرآیند اندازه گیری می شوند. میزان عوارض، میزان مرگ و میر و میزان عفونت توسط شاخص های نتیجه اندازه گیری می شود.

این شاخص ها می تواند توسط مصرف کننده برای مقایسه بیمارستان ها مورد بررسی قرار گیرد. اعتبارنامه ملی، شناسایی و وضعیت بیمارستان نیز باید توسط شما برای سنجش کیفیت مورد بررسی قرار گیرد.

معیارهای کیفیت و شاخص های کیفیت چیست؟

فرآیند تبدیل اطلاعات پزشکی یک بیمار به درصد یا نرخ برای تجزیه و تحلیل کیفیت مراقبت های ارائه شده توسط بیمارستان ها به بیماران خود، معیار کیفیت نامیده می شود. با معیارهای کیفی در مورد نحوه ارائه مراقبت از بیماران توسط بیمارستان به شما اطلاعات داده می شود. این اطلاعات کیفی می تواند توسط شما برای مقایسه کیفیت مراقبت های بیمارستان های مختلف استفاده شود.

پرستاران و پزشکان چه نقشی دارند؟

نقش بسیار مهمی را پزشکان و پرستاران ایفا می کنند. مراقبت با کیفیت باید توسط تمام پرستاران و پزشکان به صورت بالینی و رضایت بخش ارائه شود. همه کارکنان یک بیمارستان مانند پذیرش، پرستار اسکراب، مدیر بیمارستان، پزشک و تکنسین اشعه ایکس مسئول ارائه خدمات با کیفیت به همه بیماران هستند.

هنگامی که می خواهید مراقبت های بهداشتی با کیفیت را از هر بیمارستانی دریافت کنید، تمام این ویژگی ها را به خاطر بسپارید.