منیزیم برای مالیخولیا


بر ایده مطالعات جام جم تحت وبمالیخولیا 350 میلیون نفر سراسر جهان گسترده را تحمل تاثیر مکان ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیشگویی کردن می تواند باشد به همان اندازه 12 ماه 2030 به عنوان یک نتیجه عدم توانایی، توضیح برای اساسی {بیماری} باشد یا نباشد.

تحقیقات فعلی ارتباط بین پاتوژنز مالیخولیا را انتخاب کنید و انتخاب کنید درجه صورتحساب نوروتروفیک محصول جانبی شده به دلیل ذهن (BDNF) را نمایشگاه ها.

در داخل همین راستا، پژوهشگران دانشکده علوم پزشکی زاهدان پیدا کردن‌ای را با توجه به {تأثیر} خوردن تقویت می کند منیزیم بر سطوح BDNF خون را انتخاب کنید و انتخاب کنید تقویت مالیخولیا در داخل مبتلایان افسرده مشارکت در دادند.

این پیدا کردن دکتر منصور شهرکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود همکاری منصور شکیبا، علیرضا داشی پور را انتخاب کنید و انتخاب کنید مریم افشارور، خوب کارآزمایی علمی ناخواسته دوسوکور بود.

به چهل را انتخاب کنید و انتخاب کنید شش شخص افسرده تقویت می کند منیزیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارونما را انتخاب کنید و انتخاب کنید 500 میلی خوب و دنج منیزیم هر دو دارونما هر روز به مدت زمان هشت هفته اختصاص اطلاعات شد.

در گذشته به دلیل مداخله را انتخاب کنید و انتخاب کنید هشت هفته پس به دلیل مداخله، پرسشنامه مالیخولیا بک برای تجزیه و تحلیل سناریو مالیخولیا مشارکت در شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مناسبت‌های خون توسط می آید سناریو سرمی منیزیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید BDNF مورد آزمایش قرار گرفتند.

{نتایج} تأیید شد کدام ممکن است در نهایت مداخله، تقویت می کند منیزیم نمره آزمون مالیخولیا بک را انتخاب کنید و انتخاب کنید منیزیم سرم را تقویت بخشید، با این وجود تأثیری بر درجه BDNF سرم {نداشت}. با این وجود، به آگاه محققان این سرمایه گذاری، به نظر می رسد مانند است تحقیقات بیشتری {در این} زمینه لازم است.

منبع مفید: ایسنا