مهلت شرکت کردن مسابقه «آیین سخن» به همان اندازه ۲۵ اردیبهشت تمدید شد


فراخوان مسابقه «پاسداشت زبان فارسی» همراه خود شناسایی «آیین سخن» در داخل رادیو ایران به همان اندازه 25 اردیبهشت ماه تمدید شد.

به گزارش صبا به نقل به دلیل وب رادیویی ایران، رادیو ایران قبلی سالی است اقدام به برگزاری پویش «پاسداشت زبان فارسی» همراه خود شناسایی «آیین سخن» کرده است. این پویش در داخل 12 ماه ۹۵ به دلیل کتاب الکترونیکی «امین زبان را انتخاب کنید و انتخاب کنید ادب فارسی» تخصصی ایجاد می کند بردارنده دغدغه های مقام معظم مدیریت است، آشکار کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعد به دلیل آن قرار است {هر} ساله فعالیتی بزرگ را برای این امر اختصاص داد.

امسال نیز رادیو ایران، شورای پاسداشت زبان فارسی معاونت صدا، مسابقه «آیین سخن» را برگزار می تنبل.

فراخوان این پویش به همان اندازه ۲۵ اردیبهشت روز {بزرگداشت} زبان فارسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فردوسی تمدید شد.

محتوای متنی فراخوان این مسابقه به این رئوس مطالب است:

«هو السمیع العلیم

ای زبان فارسی نامت بلند

روی زمین همواره مانی بی گزند

پاسداشت زبان را انتخاب کنید و انتخاب کنید ادبیات فارسی به تعبیر رئیس معظم انقلاب، به دلیل فرائض است را انتخاب کنید و انتخاب کنید این امر، در داخل رسانه جمهوری اسلامی اهمیتی دوچندان دارد به دلیل این رو قبلی سالی است رادیو ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید شورای پاسداشت زبان فارسی اقدام به برگزاری مسابقه «آیین سخن» کرده است.

در مورد {اهمیت} نگهبانی به دلیل زبان را انتخاب کنید و انتخاب کنید ادبیات فارسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید لزوم دردسر رسانه ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید ابزار سازی {در این} راستا وارجگذاری به دردسر ابزار سازان رادیو، پویش «آیین سخن» اقدام به فراخوان ابزار های رادیویی می تنبل.

تمام وب های رادیویی سراسری، استانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهر می توانند آثار شخصی را در داخل موضوع های ادعا شده به دبیرخانه مسابقه «آیین سخن» قرار داده کنند.

فاز‌های رادیویی

مختلط، گفتگومحور، گفتارمحور، مستند، {مسابقه}، {نمایش}، تبلیغی (جای می دهد برنامک، راه اندازی شد، سیگنال را انتخاب کنید و انتخاب کنید…)

در داخل {هر} فاز به 2 ابزار جایزه نقدی تعلق خواهد گرفت.

{هر} وب احتمالاً ممکن است در داخل {هر} فاز منصفانه تأثیر قرار داده تنبل.

بسته ها کمتر از به دلیل منصفانه به همان اندازه شصت {دقیقه} بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیاز به در داخل بازه ی روزی 12 ماه ۱۴۰۰ چاپ شده شده باشند.

ابزار های ارسالی گوینده، گزارشگر را انتخاب کنید و انتخاب کنید خالق برتر تصمیم گیری در مورد شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دلیل آنها خواهند شد نیز تجلیل به حرکت خواهد به اینجا رسید.

فاز مردم

{در این} فاز {هر} شخص احتمالاً ممکن است 2 تأثیر قرار داده تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید در طولانی مدت به دلیل میان آثار رسیده، هفت تأثیر برتر (سه تأثیر صوتی، 2 قطعه موسیقی را انتخاب کنید و انتخاب کنید 2 کلیپ هر دو فرسته دنیای آنلاین ما) راه اندازی شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تقدیر خواهند شد.
آثار ارسالی خیلی کمتر به دلیل ده {دقیقه} باشد یا نباشد.

فاز دنیای آنلاین ما را انتخاب کنید و انتخاب کنید رادیونما

{در این} فاز ستاد مسابقه، صفحه وب ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرسته‌های رادیوها را ارزیابی کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید 2 تأثیر برتر را در داخل بخش رادیونما را انتخاب کنید و انتخاب کنید دنیای آنلاین ما راه اندازی شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دلیل آنها خواهند شد تجلیل خواهد کرد.
تمامی آثار با استفاده از وبگاه رادیو ایران به همان اندازه گذشته تاریخی بیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید {پنجم} اردیبهشت ۱۴۰۱ خریداری شده خواهند شد.
آثار برگزیده شده در داخل مراسمی آن تلفظ می تواند باشد راه اندازی شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجلیل خواهند شد.

انتهای پیام/