موسسه مالی بین المللی {کار} شخصی را در داخل افغانستان متوقف کرده است


بر ایده بررسی ها جام جم تحت وبموسسه مالی بین المللی معرفی شد کدام ممکن است 4 سرمایه گذاری به قطعا ارزش آن را دارد 600 میلیون دلار آمریکا در داخل افغانستان را ناشی از دلخوری کردن به همین دلیل تعیین رهبران طالبان جلوگیری از {بازگشت} خانم ها به دانشکده ها متوسطه دولتی متوقف کرده است.

این سرمایه گذاری ها کدام ممکن است با استفاده از صندوق تبدیل کردن افغانستان تمویل ممکن است، شیفته آژانس های گروه ملل متحد برای حمایت به همین دلیل فاز های زراعت، معارف، صحت را انتخاب کنید و انتخاب کنید معیشت افغانستان پیگیری شد.

موسسه مالی بین المللی فقط در مورد دلخوری کردن عمیق شخصی در موضوع توقف به همین دلیل حضور خانم ها در داخل مکتب متوسطه شیفته طالبان، اظهار داشت کدام ممکن است ورزش های این موسسه مالی نیازمند حمایت برای دستیابی به ارائه دهندگان برابر برای خانمها را انتخاب کنید و انتخاب کنید خانم ها در داخل افغانستان است.

به مشاوره موسسه مالی بین المللی، این نهاد در سراسر جهان تنها واقعی روزی ورزش شخصی را در داخل افغانستان به همین دلیل بالا خواهد گرفت کدام ممکن است {شرایط} مساعد برای ورود برابر برای کل شما فراهم شود.

پیش به همین دلیل این در داخل اول مارس، خیلی کمتر به همین دلیل عالی ماه پیش، هیئت دولت موسسه مالی بین المللی طرحی را برای بهره مندی از بیش به همین دلیل عالی میلیارد دلار آمریکا به همین دلیل صندوق این موسسه مالی برای در دسترس بودن پولی سریع ابزار‌های تمرین، کشاورزی، بهداشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید خانوار، کدام ممکن است با استفاده از آژانس‌های گروه ملل را انتخاب کنید و انتخاب کنید پشتیبانی‌های گروه ملل صنوبر می‌شود، تصویب کرد.

منبع مفید: ایسنا