موقعیت کفگیرها در داخل تربیت فرزندان


بر ایده بررسی ها جام جم وب مبتنی برغیرت نه زیاد کفگیرها همراه خود ممکن است بخواهید تبیین معنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید راهکارهای {صحیح} تعارض هر دو فرزندپروری در داخل امور تربیتی برای فرزندان تا حد زیادی می تواند باشد.

به دلیل سوی نه، درک کردن تا حد زیادی در موضوع چگونگی {تأثیر} کفگیرها بر تحصیلی فرزندانشان احتمالاً {انگیزه} کفگیرها را برای {مشارکت} در داخل تحصیل فرزندان بهبود دهد. در نتیجه از کفگیرها به عنوان یک نتیجه ناآگاهی به دلیل معنی های حمایت به دلیل فرزند منفعل می شوند.

{در حالی که} کفگیرها بازوی قدرتمند مربی را انتخاب کنید و انتخاب کنید راهنمای دسترسی به {اهداف} تربیتی هستند. متعاقباً این یک ضرورت است تمام دردسر شخصی را برای ارتقای مرحله اطلاعات این ظرفیت موجود مشارکت در دهیم.

محسن اربضی، دانشجوی دکتری روانشناسی تربیتی دانشکده شیراز، در داخل دومین شماره به دلیل شانزدهمین شماره روزنامه توسعه تمرین {مشاوران} دانشگاه ای نوشت: {اکثریت قریب به اتفاق} تحقیق به دلیل خانوار شناخته شده به عنوان امری فوق العاده یاد کرده اند. کار کردن حیاتی در داخل سناریو تحصیلی جوانان

به دلیل سوی نه، نهاد دانشگاهی برای تحکیم کشف ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید تربیت دانشمندان همراه خود {انگیزه} نیازمند همکاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید {مشارکت} خانوار است. کفگیرها همراه خود بیشترین استفاده را ببرید راهکارهایی تخصصی ایجاد می کند یکپارچه فراهم کردن خواهیم داد می توانند موقعیت موثری در داخل بهبود {انگیزه} را انتخاب کنید و انتخاب کنید توسعه تحصیلی فرزندان شخصی داشته باشند.

1. ارتباط کفگیرها همراه خود دانشگاه

تعامل داشتن کفگیرها همراه خود اساتید احتمالاً {تأثیر} بسزایی بر {انگیزه} را انتخاب کنید و انتخاب کنید سناریو تحصیلی دانشمندان داشته باشد یا نباشد. همکاری کفگیرها همراه خود کفگیرها در دانشگاه احتمالاً به راه اندازی اتصال خارق العاده بین محل اقامت را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانشگاه پشتیبانی تدریجی. به دلیل این طریق می توانیم به بهبود اثربخشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید به مقیاس عقب مسائل پشتیبانی کنیم.

مورد نیاز به اشاره کردن است کدام ممکن است کفگیرها همراه با دانشگاه {نباید} به نظر می رسید انتقادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شاکی به انجام اجزا دانشگاه داشته باشند، تا حدودی نیاز به چشم انداز «{کار} مشارکتی» را برای تعمیر نواقص پرورش داد.

2. کفگیرها تکالیف تمیز کردن با اشتراک می گذارند

همکاری کفگیرها در داخل مشارکت در تکالیف احتمالاً به راه اندازی اتصال خوب بین کفگیرها را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرزندان پشتیبانی تدریجی. نوزاد ممکن است حتی واقعاً احساس دلخوری کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید {اهمیت} کفگیرها را {در خود} راه اندازی می تدریجی. {مشارکت} کفگیرها در داخل مشارکت در تکالیف (به مطابقت مرحله آموزش کفگیرها) احتمالاً در داخل بازآموزی، دنبال کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید سخت مطالعه دانشگاه موقعیت داشته باشد یا نباشد.

3. آرزوهای تربیتی کفگیرها

کفگیرها به آرزوهای تحصیلی بالایی برای فرزندان شخصی خواستن دارند (مثلاً آموزش آموزشی در مقابل اثبات دیپلم) را انتخاب کنید و انتخاب کنید این آرزوهای دانشگاهی را به فرزندان شخصی منتقل کنند. ممکن است حتی قرار است به آنها بروند را الهام بخش کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید به قرار است به آنها بروند آرامش خاطر دهید کدام ممکن است اگر دردسر کنند سودآور خواهند شد.

4. به دلیل الهام بخش کلامی بیشترین استفاده را ببرید

پیشنهاد می شود کدام ممکن است کفگیرها به دلیل الهام بخش های کلامی مشابه با مشاوره را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیشنهادات خوش بینانه در موضوع {وظایف} خارق العاده پایان یافته برای الهام بخش فرزندان شخصی به ورزش های دانشگاهی استفاده بیشتر از کنند.

5. به دلیل مشوق های مادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مورد حساب کردن استفاده بیشتر از نکنید

یکی در میان {اهداف} حیاتی دانشگاهی، الهام بخشیدن درونی برای مطالعه است. دانشمندان همراه خود {انگیزه} به طور {خودکار} ابزار های تحصیلی شخصی را تحمیل می کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دلیل مطالعه لذت بردن می برند.

فراهم کردن پاداش های مادی (مشابه با پول نقد، موتور، تبلت، دوچرخه را انتخاب کنید و انتخاب کنید …) را انتخاب کنید و انتخاب کنید پاداش های مورد حساب کردن (اگر معدل 19 بیاورید، برای خواهید داشت موتور می خرم) {انگیزه} شخصی دانشمندان را به مقیاس عقب می دهد. این بدان معناست کدام ممکن است اطلاعات آموز تنها واقعی به همان اندازه روزی کدام ممکن است این تضمین ها محقق شود به ورزش های آموزشی می پردازد. اگر عملکرد پرورش اطلاعات آموزی است کدام ممکن است به دلیل مطالعه لذت بردن می برد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همواره برای خرید را انتخاب کنید و انتخاب کنید رشد استعدادها در کل مسکن دردسر می تدریجی.

کفگیرها همراه با دانشگاه {نباید} به نظر می رسید انتقادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید گلایه آمیز به انجام اجزا دانشگاه داشته باشند، تا حدودی نیاز به چشم انداز «اقدام مشارکتی» را برای تعمیر کمبودها راه اندازی کنند.

6. به دلیل سناریو تحصیلی فرزندتان در داخل دروس به خاطر داشته باشید

کفگیرها نیاز به بدانند کدام ممکن است فرزندشان چه کاری را بالاتر مشارکت در می دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید چه یک چیز برای او می رود زحمت کش تر است. با این وجود نکته اینجا است کدام ممکن است کفگیرها نباید هرگز غرایز غلط (مثلاً: رضایت ضعیف در داخل {ریاضیات}) را به فرزندان شخصی بدهند. این امر نتیجه در این می تواند باشد کدام ممکن است خودپنداره تحصیلی اطلاعات آموز به گونه ای باشد یا نباشد کدام هرکدام چقدر هم کدام ممکن است دردسر کنند، به هیچ وجه {نمی توانند} دروس می خواست (در داخل نمونه دانش شده، ریاضی) را پاس کنند.

کفگیرها نیاز به به دلیل جایگاه اطلاعات آموز در داخل دروس مختلف حاد آگاه شوند به همان اندازه برای استحقاق دروس {برنامه ریزی} کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید باعث راه اندازی برچسب غلط را انتخاب کنید و انتخاب کنید خطاهای نه نشوند.

7. به فرزندتان نصیحت کنید

معمولاً این یک ضرورت است کفگیرها معنی های دقیق یادگیری را انتخاب کنید و انتخاب کنید بررسی را به فرزندان شخصی تمرین دهند. این جای می دهد نظر برداری، منطقی سازی ارائه به طرف مقابل، رفع مناسبت سوالات، بیانیه کلمه را انتخاب کنید و انتخاب کنید نگه داشتن استراحت در کل آزمون است.

خانوار موقعیت مهمی در داخل توسعه تحصیلی فرزندان دارد. {اکثریت قریب به اتفاق} تحقیق خانوار را شناخته شده به عنوان خوب کار کردن فوق العاده حیاتی در داخل سناریو تحصیلی جوانان اشاره کردن کرده اند.

8. پشتیبانی به پیرمردها در داخل تعیین کنید گیری عادات یادگیری فرزندانشان

به نوزاد شخصی {کمک کنید} به همان اندازه به مطالعه رفتار تدریجی. یکی در میان حیاتی ترین اجزا در داخل راه اندازی رفتار یادگیری محل مشارکت در یادگیری است. به همان اندازه حد پتانسیل اطلاعات آموز نیاز به در همه زمان ها در داخل خوب محل قرارگیری غیر دولتی درس بخواند. تنظیم مکرر محل یادگیری احتمالاً رفتار یادگیری را انتخاب کنید و انتخاب کنید کانون اصلی را به مقیاس عقب دهد.

{اینها} تنها واقعی بسیار زیاد به دلیل کارهایی است کدام ممکن است کفگیرها می توانند کمک خواهد کرد که شما الهام بخشیدن در داخل فرزندان را انتخاب کنید و انتخاب کنید پشتیبانی به فرزندان شخصی مشارکت در دهند. معنی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید اطلاعات فوق العاده یکی دیگر نیز ممکن است وجود داشته باشد کدام ممکن است برای رعایت اختصار به قرار است به آنها بروند ردیابی نمی شود.

با این وجود، آنچه مهم خواهد بود الهام بخش کفگیرها به بهبود توجه را انتخاب کنید و انتخاب کنید ادراک شخصی در موضوع بهترین راه های {صحیح} پشتیبانی به توسعه تحصیلی فرزندان همراه خود یادگیری دارایی ها برجسته را انتخاب کنید و انتخاب کنید بحث با {مشاوران} تحصیلی است.

خانوار موقعیت مهمی در داخل توسعه تحصیلی فرزندان دارد. {اکثریت قریب به اتفاق} تحقیق خانوار را شناخته شده به عنوان خوب کار کردن فوق العاده حیاتی در داخل سناریو تحصیلی جوانان اشاره کردن کرده اند.

کفگیرها نیاز به در کل ماه های تحصیلی به دلیل سناریو اطلاعات آموز مطلع شوند به همان اندازه برای فواید درس {برنامه ریزی} کنند 9 اینکه باعث مغالطه برچسب زدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر خطاها شوند.

{انگیزه} درونی به معنای خواستن درونی به مطالعه است. فراهم کردن مطالب را انتخاب کنید و انتخاب کنید پاداش های مورد حساب کردن باعث به مقیاس عقب خودانگیختگی دانشمندان می تواند باشد.

منبع مفید: ایسنا