نجات مسافر سقوط کرده به دلیل آبشار کپبودوال (+{عکس})


بر ایده مطالعات جام جم تحت وبربیع الله افشانی در داخل ذکر شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو همراه خود خبرنگار خبرگزاری {دانشجویان} ایران ذکر شد: {متاسفانه} ارائه دهندگان گروه هلال احمر برای افراد ناشناخته است. ما قرار است به آنها بروند

وی همراه خود مقوله ای اینکه در داخل ساعات بعدازظهر {ششم} فروردین 1401 مسافری به دلیل تهران به دلیل قله آبشار کبودوال لیز خورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل آب خنک سقوط کرد، افزود: کل شما گروه های این نوجوان 20 ساله 2 ساعته او می رود را پیدا کردند. بعد به هلال احمر سر خورد.»

رئیس گروه هلال احمر علی آباد کتول همراه خود تایید این خبر ذکر شد: امدادگران همراه خود طناب این نوجوان را به دلیل آب بیرون از در کشیده را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل زیرین انگشت رها کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید عرضه اجزا اورژانس دادند.

نجات مسافر سقوط کرده از آبشار کپبودوال (+عکس)

نجات مسافر سقوط کرده از آبشار کپبودوال (+عکس)

نجات مسافر سقوط کرده از آبشار کپبودوال (+عکس)

نجات مسافر سقوط کرده از آبشار کپبودوال (+عکس)