نزدیکان هوشنگ گلشیری کسب اطلاعات در مورد او می رود چه گفتند/ همراه خود بازو ناپاک کاری نمی شود کرد


گفتگوی مریم طاهری مجد همراه خود نزدیکان هوشنگ گلشیری در داخل چاپ {سوم} کتاب الکترونیکی هوشنگ گلشیری آشکار شد.

به گزارش خبرنگار آژانس ادبی کتاب الکترونیکی صبا “هوشنگ گلشیری” جای می دهد دیالوگ است مریم طاهری مجد هوشنگ گلشیری، خالق به روز ایرانی، همراه خود جمعی به دلیل همسران را انتخاب کنید و انتخاب کنید خانوار در داخل چاپ {سوم} آشکار شد.

محمد هاشم اکبریانی او می رود دبیر این گروه است. این کتاب الکترونیکی پیش به دلیل این مشتاق در مورد انتشارات روز نگار آشکار شده است.

بخشی به دلیل محتوای متنی این کتاب الکترونیکی اظهار داشت‌وگو محور می‌خوانیم: «مسئله اینجا است کدام ممکن است وقتی صبح به دلیل خواب {بیدار} می‌شوی نیاز به به تمام معنا خالق را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیاستمدار باشی، آسان‌ترین عامل در موضوع سیاستمدار اینجا است کدام ممکن است افراد، همه شما افراد جهان، دقیق می‌گویند.» همانطور تا زمانی که شما می توانید قادر به گفتید، همه شما افراد جهان نیاز به به دلیل جایگزین‌های برابر برخوردار باشند. این نیاز به در داخل همه شما {حرکت}‌های خواهید داشت باشد یا نباشد. من نمیتونم بهت دروغ گفتن بگم بعد بشینم یه {داستان} خارق العاده بنویسم اینو یه جای دیگه گفتم بهت گوش میکنم مثلا میرم پیش مامانم بعد برمیگردم به همسرم میگم دوستت در واقع دارم. من نمیتونم این دلفریب بازیها رو قبول کنم 9 اینکه مثلا گناه نکنم میبینی؟هر دو مثلا توبه {نکن} اینطور نخواهد بود ولی من میگم {هر} مردی همراه خود خودش یکی {باشه}. نویسندگان اصولاً!چون میخواد نوع بده

در داخل رمزگشایی کتاب الکترونیکی آمده است: «این کتاب الکترونیکی همراه خود شواهد ظریف را انتخاب کنید و انتخاب کنید روایت‌های متعددی کدام ممکن است {تأثیر} آن بر روشنفکران ایرانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید روایت‌های به روز بر {کسی} اندود شده نخواهد بود، به خواستار {تصویر} شخصی شده خالق را انتخاب کنید و انتخاب کنید شغل او می رود می‌پردازد. عبارات “شاهزاده حجاب” را انتخاب کنید و انتخاب کنید “نمازخانه کودک نوپا من” را انتخاب کنید و انتخاب کنید یک تعداد زیادی از شاهکارهای نه کدام ممکن است قابل تکرار به نظر نمی رسد که باشند.

{در این} کتاب الکترونیکی فرزانه طاهری، محمد حجوجی، بهمن فرمانه آرا، ضیاء موحد، کیوان قادرخواه، کوروش اسدی، محمد رحیم اخوت، عبدالعالی عظیمی، حسین سناپور، یونس تکمه را انتخاب کنید و انتخاب کنید متنوع به دلیل همسران را انتخاب کنید و انتخاب کنید نزدیکان هوشنگ گلشیری به {گفتگو} پرداختند. کسب اطلاعات در مورد ی او می رود. …»

کتاب الکترونیکی «هوشنگ گلشیری» در داخل چاپ اول در داخل 436 صفحه وب همراه خود هزینه 148 هزار تومان آشکار شد.

انتهای پیام/