نوبت کاری یائسگی را به تاخیر می اندازد


بر مقدمه مطالعات جام جم اینترنتمحققان می گویند نوبت کاری همراه خود بهبود تهدید ابتلا به سبک ها مسائل بهزیستی به دلیل جمله تعدادی از سبک ها بیشتر سرطان ها، {بیماری} قلبی، دیابت را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسائل سلامت روان قابل مقایسه با مالیخولیا گفته می شود.

{نتایج} عالی پیدا کردن اخیر ارتباط بین شیفتگی متناوب را انتخاب کنید و انتخاب کنید یائسگی تاخیری را نمایشگاه ها. محققان بر این باورند کدام ممکن است اصلاح شیفت ممکن است علاوه بر این ریتم {شبانه روزی} بدن ما را مختل تدریجی. آنها خواهند شد گفتند این اختلال عملکرد ممکن است علاوه بر این باعث تغییراتی در داخل تأمین استروژن شود.

دوردانا خان، محقق ارشد دانشکده یورک در داخل تورنتو، کانادا، اظهار داشت: یافته‌های زودتر آرم دانش‌اند کدام ممکن است نوبت‌کاری می‌تواند چرخه‌های قاعدگی را مختل تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آن‌ها را خواستن‌تر، خواستن‌تر هر دو دردسرسازتر تدریجی.

{در این} پیدا کردن، محققان دانش های 3700 زن پیش به دلیل یائسگی را کدام ممکن است بخشی به دلیل پیدا کردن مزمن پیر شدن کانادا بوده اند، تجزیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحلیل کردند.

در داخل مجموع، حدود 20 شانس از خانمها مشاغلی داشتند کدام ممکن است شامل می شود نوبت کاری بود، اعم به دلیل شیفت عصر، شیفت ساعت شب، نامنظم هر دو کنار هم قرار دادن به {کار}.

به طور {متوسط}، یک دختر در داخل سن 52 سالگی وارد یائسگی می تواند. برخاستن نابهنگام ممکن است خوب تهدید ابتلا به سبک ها مسائل بهزیستی، به دلیل جمله پوکی استخوان را انتخاب کنید و انتخاب کنید {بیماری} قلبی را بهبود دهد. وارد شدن دیرهنگام به این دوران نیز همراه خود بهبود تهدید ابتلا به برخی بیشتر سرطان ها ها در کنار است.

تحقیق نه آرم دانش‌اند کدام ممکن است تخمک‌گذاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید باروری ممکن است علاوه بر این تحمل {تأثیر} ساعت بدن ما زن ناتمام باشد یا نباشد. قرار کلاچ مقدار بیش از حد از کشف نشده آفتاب غیر واقعی در داخل ساعت شب ممکن است علاوه بر این هورمون خواب ملاتونین را سرکوب کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر تخمک گذاری {تأثیر} بگذارد.

محققان گفتند تحقیقات بیشتری برای تایید یافته های اخیر لازم است.

منبع مفید: ارنا