نکات زیر را هنگام {بازگشت از} رفتن به تعطیلات در تذکر داشته باشید


بر مقدمه بررسی ها جام جم تحت وبسرهنگ عین الله بین المللی در داخل اظهار داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو همراه خود خبرنگار خبرگزاری {دانشجویان} ایران، مانترا ساختار نوروزی پلیس راهور در داخل خیابان های ملت را مقررات مداری، جلوگیری از تهدید را انتخاب کنید و انتخاب کنید اوقات فراغت در داخل بازدید عنوان کرد. فراوان به همین دلیل هموطنان جان شخصی را در داخل تصادفات رانندگی به همین دلیل انگشت دانش اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید نزدیک به اینکه به روزهای پایانی نوروز در دسترس می شویم را انتخاب کنید و انتخاب کنید فوری پس به همین دلیل آن قرار است را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همین دلیل چهاردهم فروردین ماه مبارک رمضان تحریک کردن می تواند، پیشگویی کردن ها اینجا است تخصصی ایجاد می کند یکی 2 روز آخر همراه خود بهبود مقدار بازدید کنندگان سایت در داخل خیابان های دولتی مواجه خواهیم شد.

وی یکپارچه داد: {در این} راستا این یک ضرورت است {مسافران} به طور قابل توجهی رانندگان نکاتی را سبک تذکر قرار دهند به همان اندازه به همین دلیل حوادث جبران ناپذیر جلوگیری از جنگ کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید مفید به شهرهای شخصی بازگردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اولیه 12 ماه قرن را تحریک کردن کنند.

معاون اجتماعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید باکلاس بازدید کنندگان سایت پلیس راهور اظهار داشت: اگر ایمن بازدید کنیم عمر {طولانی} تری خواهیم داشت، به رانندگان کارآمد می کنیم همراه خود هشدار رانندگی کنند در نتیجه خانوار را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعضای خانواده انتظار آنها خواهند شد هستند. {سرعت} حیاتی ترین کار کردن تهدید در داخل تصادفات رانندگی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید {متاسفانه} این مولفه در داخل هنگام رانندگی با بیرون هشدار کشنده ای تر می تواند.

وی همراه خود مقوله ای اینکه همراه خود بهبود {سرعت} رانندگی احتمالات تصادفات به یکسان نسبت افزایش خواهد یافت، اظهار داشت: {خطرات} تصادفات رانندگی در داخل ساعات صبح را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممکن است همچنین در داخل {شرایط} خستگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خواب آلودگی هوا چندین برابر سایر ساعات است. روز . ممکن است همچنین بروز حوادث رانندگی در داخل عصر هر دو عصر را انتخاب کنید و انتخاب کنید هنگام {طلوع آفتاب} ناشی از میدان دید {ناکافی} اصولاً به همین دلیل سایر ساعات روز است. به همین دلیل این یک ضرورت است رانندگان {در این} ساعات آگاه باشید بیشتری به {مسیر} شخصی داشته باشند.

بین المللی یکی از موارد حیاتی عناصر تصادفات رانندگی را خستگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خواب آلودگی هوا رانندگان دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: ممکن است به طور اضافی این مسئله در داخل روزهای پایانی {تعطیلات} بهبود یابد. در نتیجه ممکن است به طور اضافی تعدادی از رانندگان به همین دلیل شل شدن خودداری کنند به همان اندازه {زودتر} به مکان تعطیلات برسند. با این وجود رانندگان نیاز به مراقب باشند هنگام خواب آلودگی هوا رانندگی نکنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید سعی کنند در گذشته به همین دلیل رانندگی در داخل مسافت های {طولانی} شل شدن فراوان داشته باشند.

به مشاوره معاون اجتماعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید باکلاس پلیس راهور، رانندگان پس به همین دلیل 2 ساعت رانندگی نیاز به در داخل مکانی دقیق توقف کرده، خوب فنجان چای هر دو اسپرسو بنوشند را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمتر از 10 به همان اندازه ربع ساعت شل شدن کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس به {مسیر} شخصی یکپارچه دهند. . . ممکن است همچنین بهترین است رانندگان در گذشته به همین دلیل رانندگی به سختی کافی بخوابند، اگر در داخل حین رانندگی واقعاً احساس خواب آلودگی هوا کردند، پارک کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه با خیابان را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل محل محافظت شده شل شدن کنند.

او می رود ممکن است همچنین به همین دلیل {مسافران} خواست حالا و دوباره به نیروی محرک ظاهر شد کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه با او صحبت کنند و تضمین شده شوند کدام ممکن است او می رود خواب آلود نباید باشد.

الجهانی تصریح کرد: جلوگیری از جلوگیری از تصادفات رانندگی نیاز به کمی فقط اصولاً به همین دلیل اندازه {خودرو}، حدود شش متر به همین دلیل خودروی جلویی باشد یا نباشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید فضا {خودرو} همراه خود خودروی مقابل حدودا 12 متر. .

معاون اجتماعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید باکلاس بازدید کنندگان سایت پلیس راهنمایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رانندگی پلیس راهور همراه خود تاکید بر لزوم قفل کردن کمربند امنیت تمامی سرنشینان {خودرو} را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی سرنشینان آن قرار است در داخل عقب خاطرنشان کرد: بهره مندی از کمربند امنیت {خطرات} جانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید {آسیب} های انتقادی را در داخل بین رانندگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرنشینان بهبود می دهد. اتومبیل در داخل ورودی را انتخاب کنید و انتخاب کنید عقب.»

وی همراه خود مقوله ای اینکه رانندگی در داخل جاده ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید آزادراه های شهر همراه خود رانندگی در داخل خیابان های برون شهر را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشاورزی شدید کاملاً متفاوت است، افزود: آگاه باشید رانندگان برای عجله تایید شده {برای هر} خیابان را انتخاب کنید و انتخاب کنید {سرعت} اصولاً به همین دلیل حد تایید شده، حیاتی است.

بین المللی همراه خود مقوله ای اینکه پیامک را انتخاب کنید و انتخاب کنید صحبت در داخل حین رانندگی مطمئناً یکی حیاتی ترین عناصر تصادفات را انتخاب کنید و انتخاب کنید مطمئناً یکی حیاتی ترین عواملی است کدام ممکن است حواس ما را در داخل حین رانندگی پرت می تنبل، اظهار داشت: از حوادث رانندگی قابل انتساب به بهره مندی از {تلفن همراه} است. {تلفن همراه} هنگام رانندگی. کنجکاو است بدانید بهره مندی از {تلفن همراه} در داخل هنگام رانندگی احتمالات تصادف را چندین برابر می تنبل.

وی افزود: رانندگان نیاز به بدانند کدام ممکن است قرار داده پیامک همراه خود {تلفن همراه} در داخل حین رانندگی خطرناکتر به همین دلیل مکالمه همراه خود {تلفن همراه} است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در واقع صحبت همراه خود {تلفن همراه} حتی با بیرون بهره مندی از انگشت نیز به همین دلیل {خطرات} آن قرار است در داخل هنگام رانندگی کم {نمی کند}. در نتیجه بخشی به همین دلیل افکار نیروی محرک صرف صحبت همراه خود طرف مقابل می تواند.

معاون اجتماعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید باکلاس پلیس راهنمایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رانندگی پلیس راهور در موضوع احتمالات نامساعد در دسترس بودن {شرایط} جوی اظهار داشت: ساده ترین راه رفع برای خودروهایی تخصصی ایجاد می کند {شرایط} کروی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غبار را انتخاب کنید و انتخاب کنید مه قابل رویت هستند، براق کردن چراغ های ورودی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مه شکن خودروها حتی در داخل روز است. ملت. در داخل برخی {مناطق}، به همین دلیل اگر رانندگان در داخل چنین شرایطی هستند، حتماً چراغ {خودرو} را براق کنید.

هشدار عابر پیاده

وی ممکن است همچنین کارآمد هایی برای عابران پیاده را انتخاب کنید و انتخاب کنید افرادی تخصصی ایجاد می کند ایام نوروز همراه با خیابان های پرتردد اقامت فراهم کردن کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: این اعضای خانواده هنگام مبارزه از طریق جاده به همین دلیل گذرگاه عابر پیاده هر دو روگذر استفاده بیشتر از کنند. ورزشی لباس مجلسی های {تیره} در داخل عصر عابران پیاده را به همین دلیل میدان دید خودروها نامرئی می تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید باعث تصادف می تواند. لباس مجلسی های سایه براق برای دیدن عابران پیاده در داخل عصر شدید کارآمد است.

بین المللی افزود: عابران پیاده را انتخاب کنید و انتخاب کنید موتور سیکلت سواران در داخل عصر به همین دلیل تجهیزات {خودرو} را انتخاب کنید و انتخاب کنید برچسب روی کیف، کلاه، بازو، کمربند را انتخاب کنید و انتخاب کنید لباسی کدام ممکن است خودروها می توانند ببینند استفاده بیشتر از می کنند.

وی در داخل {پاسخ به} اینکه رانندگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساکنان در داخل صورت بروز حادثه رانندگی چه نیاز به بکنند، اظهار داشت: به همان اندازه {رسیدن} آمبولانس پتانسیل {انتقال} مصدوم به محل حادثه {وجود ندارد} بجز تهدید انتقادی تری برای مصدوم وجود داشته باشد یا نباشد. ممکن است همچنین می توان به همین دلیل چراغ های راهنمایی برای هشدار ارائه به سایر رانندگان به همین دلیل تصادف استفاده بیشتر از کرد به همان اندازه روزی کدام ممکن است آنها خواهند شد بتوانند به همین دلیل {خودرو} را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجروحان در داخل محل حادثه در داخل فضا دقیق حرکت کنند.

بین المللی همراه خود تاکید بر اینکه هیچ حادثه ای رخ نمی دهد بجز از قبل تخلفی صورت گرفته باشد یا نباشد، اظهار داشت: رانندگان در داخل صورت تصادف هر دو تصادف سریعا همراه خود اورژانس ۱۱۵ را انتخاب کنید و انتخاب کنید پلیس ۱۱۰ تصمیم بگیرند.