نیاز به به سناریو تاسیسات تولیدی‌هایی کدام ممکن است شخصی‌سازی غلط آن قرار است‌ها را تعطیل کرده، معامله با شودبه گزارش جام جم اینترنت، آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی بامداد پنجشنبه در داخل نشست خبری نوک بازدید به استان قزوین ذکر شد: اولیه نکته‌ای کدام ممکن است کسب اطلاعات در مورد قزوین نیاز به عرض کنیم اینجا است کدام ممکن است قزوین قطب کشاورزی است. به طور قابل توجهی دشت حاصل‌خیز قزوین قابلیت قابل توجهی است کدام ممکن است نیاز به بیش به همین دلیل پیش به آن قرار است آگاه باشید شود.

رئیس جمهور در موضوع اینکه نرم افزار پیشرفته ترین و پیشرفته ترین اینجا است دشت قزوین خوب {کار} کشاورزی اطلاعات‌بنیان را دنبال تدریجی، افزود: این درخواست شده است همیشگی افراد قزوین را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاکید مقام معظم مدیریت بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید هست کدام ممکن است دشت قزوین شناخته شده به عنوان خوب سرمایه برای رشد استان مورد آگاه باشید قرار گیرد.

دکتر رئیسی قابلیت‌های تجاری استان را زمینه صحیح یکی دیگر برای انتشار ورزش‌های اطلاعات بنیان عنوان کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گفت: احیای واحد‌های تجاری تعطیل هر دو نیمه‌تعطیل به همین دلیل اکنون نیست میل‌های کاری پیشرفته ترین و پیشرفته ترین است. ستادی احیا کردن واحد‌های تولیدی تعطیل هر دو نیمه تعطیل برانگیخته کدام ممکن است همراه خود استانداری‌ها احیا کردن این دسته به همین دلیل واحد‌های تولیدی همکاری می‌تدریجی. حتما نیاز به سناریو واحد‌هایی کدام ممکن است شخصی‌سازی غلط باعث تعطیلی آن قرار است‌ها شده است، مورد معامله با قرار گیرد.

رئیس جمهور در موضوع مصوبه پیشرفته ترین و پیشرفته ترین برای غنی سازی بیمارستان ۷۰۰ تشک‌خوابی قزوین در مورد سرانه زیرین بهداشتی استان تصریح کرد: میل پیشرفته ترین و پیشرفته ترین پایان دادن قالب‌هایی همراه خود توسعه ۸۰ به همان اندازه ۹۰ شانس است،، با این وجود پایان دادن این ماموریت در مورد نیاز‌های بهداشتی استان در داخل اصل {کار} قرار گرفت.

آیت‌الله رئیسی به مساله آب در داخل استان قزوین ردیابی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خاطرنشان کرد: اگر بلعیدن آب را {مدیریت} کنیم، عدم وجود آب {نداریم}. در مورد سختی‌های آبی در داخل یک تعداد زیادی از {مناطق} ملت به تعیین کنید انتقادی دنبال اصلاح کردن سبک {مدیریت} بلعیدن آب هستیم.

رئیس جمهور در موضوع دغدغه افراد در داخل خصوص آلایندگی برخی صنایع استان قزوین، {هر} گونه رشد مقرون به صرفه را فرع بر دستور ایمنی به همین دلیل جو زیست دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همین دلیل اسباب بازی‌های در کنترل در داخل پیشرفته ترین و پیشرفته ترین خواست به این دشواری معامله با کنند.

آقای رئیسی افزود: استان قزوین قابلیت‌های مقرون به صرفه زیادی در داخل بخش‌های کشاورزی، تجارت را انتخاب کنید و انتخاب کنید گردشگری دارد کدام ممکن است مورد غفلت قرار گرفته است. حتی می تواند قزوین دانشکده‌های متعددی دارد کدام ممکن است نیاز به به همین دلیل قابلیت آن قرار است‌ها برای تربیت نیروی انسانی به تعیین کنید بهتری استفاد شود.

دکت رئیسی در داخل شکسته نشده بر به کارگیری قدرت‌های محلی در داخل استان قزوین تاکید کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: تاکید انتقادی پیشرفته ترین و پیشرفته ترین 9 به ساده در داخل قزوین همه شما استان‌های ملت، بهره مندی از قدرت‌های محیط زیست محلی است.

رئیس جمهور در موضوع مصوبات بازدید استانی پیشرفته ترین و پیشرفته ترین به قزوین، خاطرنشان کرد: مصوبات خوبی داشتیم کدام ممکن است حسن اجرای آن قرار است‌ها به تعیین کنید مستمر به همین دلیل طرف استاندار را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیز معاون اجرائی رئیس جمهور دنبال خواهند شد. به همین دلیل بدست آورده اید اصحاب رسانه نیز می‌خواهم کدام ممکن است بر حسن اجرای این مصوبات نظارت داشته باشید.

رئیس جمهور در موضوع مسئله عدم وجود تحت تأثیر قرار دادن در داخل ملت به همین دلیل جمله در داخل استان قزوین گفت: پیشرفته ترین و پیشرفته ترین برای بهبود ۳۵ هزار مگاواتی تأمین تحت تأثیر قرار دادن در داخل ملت نرم افزار‌ریزی‌های اجباری را مشارکت در دانش است به همان اندازه اکنون نیست شاهد خاموشی نباشیم.

آیت‌الله رئیسی در موضوع ماده موقوفات استان قزوین ذکر شد: دستور ماده را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارکرد عمده تعهد نشر معارف اسلامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید گره گشایی به همین دلیل {کار} افراد است. طبق گزار‌ش‌هایی کدام ممکن است به بنده رسیده در داخل استان نسبت به برخی موقوفات آنچنان کدام ممکن است نیاز به، حرکت نمی‌شود؛ لذا این یک ضرورت است گروه اوقاف بازنگاهی در داخل جهت اینکه در داخل بهره مندی از موقوفات بر مقدمه تذکر واقف حرکت می‌شود هر دو 9 داشته باشد یا نباشد به همان اندازه عملکرد عمده به همین دلیل تعهد مخصوصاً گره‌گشایی به همین دلیل مسائل افراد محقق شود.

رئیس جمهور در داخل فاز یکی دیگر به همین دلیل سخنان شخصی به اقتضائات محدوده قیمت ۱۴۰۱ شناسایی شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: بازسازی پول خارجی ۴۲۰۰ تومانی به پول خارجی نیمایی پروژه پیشرفته ترین و پیشرفته ترین در داخل مقررات محدوده قیمت است. {در این} زمینه این یک ضرورت است همراه خود {مدیریت} از واقعی پروژه معتبر مشارکت در شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل عین جاری همراه خود {مدیریت} {بازار} را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر تدابیر پیشگیرانه به همین دلیل {هر} گونه استرس به اقامت را انتخاب کنید و انتخاب کنید معیشت افراد جلوگیری از جنگ شود.

دکتر رئیسی افزود: حتما در داخل قبلی روز بلند مدت هم گزارش اجباری را نسبت به سناریو محدوده قیمت ۱۴۰۱ را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقداماتی کدام ممکن است پیشرفته ترین و پیشرفته ترین برای اجرای این مقررات می‌خواهد مشارکت در دهد به اطلاع افراد گران می‌رسانیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید هم انواع مدیریتی کدام ممکن است نیاز به نسبت به سناریو {بازار} صورت گیرد به همان اندازه افراد گله‌مند نباشند، همراه خود دقت اعمال خواهد بود. {مدیریت} بر {بازار} 9 دغدغه روز به روز بنده، منطقی دغدغه {هر} دوم بنده است.

رئیس جمهور گفت: واقعا {هر} عصر کدام ممکن است به منزل می‌روم احتمالاً به همان اندازه پاسی به همین دلیل عصر تلفن همراه‌های بنده به ساده در داخل ارتباط همراه خود مساله سناریو هزینه‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید {مدیریت} {بازار} منسوب به حمایت به همین دلیل معیشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقامت افراد است. وعده ما همراه خود افراد گران اینجا است کدام ممکن است {کار}‌هایی کدام ممکن است نیاز به مشارکت در شود همراه خود آن قرار است‌ها در میان بسیاری بگذاریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیابا تعیین نگیریم؛ لذا به وزرا تاکید کردیم داده ها اجباری را به افراد بدهند.

آیت‌الله رئیسی تاکید کرد: حتما در داخل قبلی روز بلند مدت این اطلاع‌رسانی صورت می‌گیرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید نحوه {کار} همراه خود افراد گران، همراه خود بازاریان را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود فعالان مقرون به صرفه در میان بسیاری گذاشته می‌شود به همان اندازه آن قرار است‌ها هم در داخل حرکت نظریه باشند.