وحیدرضا گوربی سرپرست موسسه متان شد


با حکم رئیس فرهنگستان هنر، وحیدرز گوربانی به عنوان مدیر مؤسسه تالیف، ترجمه و نشر آثار هنری منصوب شد.

به گزارش صبا، بهمن نامورطلک تیا حاکمی رئیس فرهنگستان هنر وحیدرضا گوربانی وی را به ریاست مؤسسه تألیف، ترجمه و نشر آثار هنری (متن) منصوب کرد.

وحیدرضا قربانی مدیر کل اداری و پشتیبانی فرهنگستان هنر و معاون اجرایی انجمن آثار و مفاخر فرهنگی است.

مؤسسه تألیف، ترجمه و نشر آثار هنری (متن) یکی از مؤسسات فرهنگستان هنر است که طبق وظایف قانونی فرهنگستان هنر با دریافت مجوز انتشار از اواسط سال 1392 کار خود را آغاز کرد. . . با توجه به کمبود انتشارات تخصصی در حوزه هنری و لزوم گسترش فعالیت های انتشاراتی فرهنگستان هنر، با موافقت شورای عالی انقلاب فرهنگی، مؤسسه تالیف، ترجمه و نشر آثار هنری. آثار (متن) ایجاد شد و در سال 1386 اساسنامه آن به تصویب شورای هنری رسید.

هدف از ایجاد این موسسه ایجاد، ترجمه و انتشار کتاب و نشریه در موضوعات و رویکردهای مختلف هنری از جمله در زمینه فلسفه هنر و زیبایی شناسی، هنرهای زیبا، معماری و شهرسازی، ادبیات، مسائل عمومی و تاریخ هنر، هنرهای مصنوعی، هنرهای نمایشی، موسیقی و مجموعه مقالاتی در این زمینه بود، تا اوایل دهه 1400 این موسسه بیش از 604 کتاب و نشریه و همچنین مجموعه مقالاتی در زمینه هنر و تحقیقات دیگر چاپ و منتشر کرد. معاونت پژوهشی فرهنگستان.

انتهای پیام/