وزیر خارجه آمریکا می خواهند سوئیچ برای برگام است


بر مقدمه بررسی ها جام جم اینترنتمنصفانه مقام وزارت خارجه آمریکا وجود دارد و یک وجود دارد مقام صهیونیست به اکسیوس ذکر شد کدام ممکن است آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا به همین دلیل نفتالی بنت، نخست وزیر اسرائیل و اکنون نیست افسران درخواست شده است است به همان اندازه گزینه جایگزین برای هایی برای هماهنگی هسته ای فراهم کردن کنند کدام ممکن است غنی سازی را {محدود} می تنبل، تخصصی ایجاد می کند آن خواهد شد تهران اورانیوم را تامین می تنبل.

به آگاه این افسران، ایران محور دیدارهای بلینکن و بنت روز یکشنبه بود، با این وجود بدون در نظر گرفتن اختلافات بین دو طرف، فضای مذاکرات متشنج نبود.

این افسران حتی می تواند گفتند کدام ممکن است بلینکن به همین دلیل بنت با توجه به سوئیچ شخصی برای برگام و اینکه روش ها می‌خواهد به همین دلیل رسیدن ایران به سلاح هسته‌ای جلوگیری از جنگ تنبل، پرسیده است.

بنت در داخل {پاسخ به} پرس و جو بلینکن مدعی شد کدام ممکن است اگر ایران بداند کدام ممکن است آمریکا و کشورهای اتحادیه اروپا تحریم ها علیه روسیه را به همان اندازه حد تحریم روسیه بهبود خواهند داد، به همین دلیل غنی سازی اورانیوم به همان اندازه درجه 90 شانس نیروی دریایی خودداری می تنبل.

نخست وزیر اسرائیل در داخل شکسته نشده هماهنگی هسته ای همراه خود ایران را منصفانه بهترین راه رفع غیر دائمی برای چند سال توضیح دادن کرد و ذکر شد: این هماهنگی تنها واقعی میلیاردها دلار آمریکا به ایران مورد استفاده قرار گیرد در داخل ورزش های قلمرو ای می دهد.

ادعای نفتالی بنت مبنی بر رسیدن ایران به تسلیحات هسته ای در داخل حالی تکرار می تواند باشد کدام ممکن است مقام معظم مدیریت فتوای منع تأمین، محافظت و بهره مندی از مزایای سلاح های هسته ای را صادر کردند.

افسران ایرانی مکرر در داخل فتوا گفتن کرده اند کدام ممکن است ورزش های هسته ای ایران صرفاً برای {اهداف} {صلح آمیز} بوده و جای می دهد {اهداف} نیروی دریایی نمی شود.

منبع مفید: ایسنا