وزیر ورزش استیضاح می شود یا می رود؟
روزی که حمید سجادی وزیر ورزش و جوانان دولت سیزدهم شد، خیلی ها پیش بینی می کردند که حضور او در این وزارتخانه چندان دوام نیاورد و تا پایان دولت ادامه پیدا نکند. در هر صورت او تنها وزیر رای کابینه ملیمی بود و این می تواند تاییدی بر این ادعا باشد.