{پاسخ به} چند مورد آخر پرس و جو فقط در مورد حساب خدمت سربازی شناخته شده به عنوان سابقه پوشش بیمه


بر مقدمه تجربیات جام جم وب مبتنی برهمراه خود تصویب مقررات اصلاح ماده (۱۴) مقررات {کار} مصوب ۱۳۸۳/۴/۱۳۸۳ مجلس شورای اسلامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید به موجب آئین نامه دولت درمورد مصوب ۱۳۸۴/۷/۲۹ هیئت وزیران. ،

در داخل صورت فراهم کردن تقاضا پوشش بیمه شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید احراز {شرایط} مقرر پس به دلیل تیز کردن حق پوشش بیمه مربوطه، برای برخورداری به دلیل حمایت مقرر در داخل مقررات تامین اجتماعی، گذشته تاریخی تیز کردن حق پوشش بیمه پذیرفته می تواند باشد.

مهدی شکوری، مدیرکل امور پوشش بیمه شدگان گروه تامین اجتماعی در داخل {پاسخ به} سوالاتی {در این} خصوص ذکر شد:

{شرایط} نامزدها پوشش بیمه سربازی {چیست}؟

کلیه پوشش بیمه شدگان، مستمری بگیران پوشش بیمه بیکاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممکن است همچنین مستمری بگیران تحمل محافظت تامین اجتماعی در داخل صورتی کدام ممکن است کمتر از 2 12 ماه به دلیل سابقه تیز کردن حق پوشش بیمه نزد این گروه را سپری کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارای کارت بازی نوک خدمت باشند (برای مردم {زیر} 50 12 ماه، آنها خواهند شد کارت بازی نوک دارند ارائه دهندگان (الکترونیک می خواست) تقاضا را انتخاب کنید و انتخاب کنید تیز کردن حق پوشش بیمه دقیق.

خواه یا نه گروهی به دلیل {سربازان} به دلیل تیز کردن پوشش بیمه سربازی معاف هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید سنوات خدمت آنها خواهند شد به داده ها پوشش بیمه ای اضافه می تواند باشد؟

بر مقدمه ماده 95 مقررات تامین اجتماعی، کلیه پوشش بیمه شدگان، مستمری بگیران را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دلیل کارافتادگی همراه خود سابقه تیز کردن حق پوشش بیمه نزد گروه در گذشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعد به دلیل خدمت سربازی قابل انتساب به افتخار داشتن اتصال شغلی در داخل کارگاه های مشمول مقررات تامین اجتماعی اجاره دادن می شوند. در داخل صورتی کدام ممکن است مشارکت در کلیه سطوح فوق اعم به دلیل مدت زمان خدمت سربازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدت زمان داده ها پوشش بیمه در گذشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعد به دلیل سربازی در گذشته به دلیل گذشته تاریخی 7/5/85 {به طور کامل} محقق شده باشد یا نباشد به دلیل تیز کردن حق پوشش بیمه خدمت سربازی معاف می باشند.

خواه یا نه {سربازان} می توانند فوری پس به دلیل نوک خدمت شخصی برای داده ها پوشش بیمه تقاضا دهند؟

کلیه پوشش بیمه شدگان، مستمری بگیران پوشش بیمه بیکاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممکن است همچنین مستمری بگیران تحمل محافظت گروه تامین اجتماعی با بیرون توجه داشتن پوشش بیمه در داخل زمان تقاضا، به ساده همراه خود کمتر از 2 12 ماه سابقه پوشش بیمه در داخل گروه را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارای کارت بازی نوک خدمت (برای مردم خیلی کمتر) نیاز به به دلیل سن 50 سالگی برای کارت بازی نوک خدمت دیجیتال اصولاً داشته باشید) می توانند داده ها اشاره کردن شده را اندیشه در مورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید حق پوشش بیمه مربوطه را تیز کردن کنند.

مدارک می خواست برای تقاضا پوشش بیمه سربازی {چیست}؟

کارت بازی نوک خدمت مشهور

نحوه تقاضا سنوات خدمت برای داده ها پوشش بیمه ای بدانید که چگونه است؟ خواه یا نه آنها خواهند شد می توانند تقاضا های تمیز کردن با صورت غیر حضوری قرار داده کنند؟

نامزدها همراه خود دسترسی موسسه مالی اطلاعاتی گروه شغل پایه ناجا می توانند همراه خود مشاوره گرفتن از سامانه ارائه دهندگان غیرحضوری گروه تامین اجتماعی به نشانی es.tamin.ir را انتخاب کنید و انتخاب کنید حق ورود به ثبت پوشش بیمه شدگان – امور پوشش بیمه شده – {خرید} حساب خدمت سربازی) نسبت به محاسبه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تیز کردن حق پوشش بیمه اقدام کنند. برای نظام شغل شخصی

بدیهی است در داخل صورتی کدام ممکن است داده ها مدت زمان خدمت به دلیل سوی گروه شغل پایه گروه نظام شغل پایه فراخوان نشده باشد یا نباشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو پوشش بیمه شده تقاضای محاسبه داده ها مدت زمان خدمت را داشته باشد یا نباشد، نیاز به به بخش خریداری شده کننده حق پوشش بیمه به برخورد {زیر} مراجعه نماید. تقاضا مربوطه را مشارکت در دهید.

تیز کردن پوشش بیمه سربازی بدانید که چگونه محاسبه می تواند باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بدانید که چگونه کمیسیون دریافت می کند؟

میزان حق پوشش بیمه بر مقدمه معمولی حقوق را انتخاب کنید و انتخاب کنید {مزایا} بر مقدمه کسر حق پوشش بیمه 2 12 ماه آخر پوشش بیمه شده در گذشته به دلیل فراهم کردن تقاضا (با توجه به اینکه خیلی کمتر به دلیل کمتر از دستمزد مصوب شورای خارق العاده {کار} نباشد) محاسبه می تواند باشد. در داخل امارات). 12 ماه حساب) به 30 شانس پوشش بیمه شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید سهم پیشرفته ترین و پیشرفته ترین.

نحوه تیز کردن حق پوشش بیمه سهم متقاضی به صورت نقد را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو اقساط ماه به ماه (کمتر از 12 قسط) فرصت پذیر خواهد بود، احتمالا.

برخی اشخاص حقیقی تصور اشتباهی فقط در مورد {خرید} پوشش بیمه سربازی دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید آن قرار است را معادل {خرید} خدمت سربازی اعتقاد می کنند. توضیحی برای این ماده دارید؟

خوردن داده ها خدمت سربازی شناخته شده به عنوان سابقه پوشش بیمه نزد گروه تامین اجتماعی مشمول افرادی است کدام ممکن است طبق قوانین خدمت سربازی تمیز کردن با نوک رسانده را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارای کارت بازی نوک خدمت مشهور می باشند تخصصی ایجاد می کند صورت خواستن می توانند به دلیل مزایای بزرگ حرفه ای بهره مند شوند. {شرایط} برآورده شده است. حق پوشش بیمه مربوطه را بپردازید. {در حالی که} ماده {خرید} خدمت سربازی (معافیت به دلیل خدمت سربازی) ربطی به {وظایف} این گروه ندارد.

داده ها پوشش بیمه سربازی چه روزی به داده ها متقاضی اضافه می تواند باشد؟

پذیرش را انتخاب کنید و انتخاب کنید راه اندازی داده ها سربازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید {تأثیر} آن قرار است بر نامزدها برخوردار به دلیل حمایت های مقررات عرضه اجتماعی پس به دلیل تیز کردن فشرده حق پوشش بیمه در داخل مهلت های تصمیم گیری شده خواهد بود، احتمالا.

نامزدها خدمت سربازی در داخل صورت احتمال دارد شکسته نشده پوشش بیمه چه مواردی را نیاز به به سابقه پوشش بیمه شخصی اضافه کنند؟

محاسبه حق پوشش بیمه مربوطه بر مقدمه معمولی حقوق برای 2 12 ماه آخر تیز کردن حق پوشش بیمه در گذشته به دلیل تقاضا اشخاص حقیقی است.

منبع مفید: ایسنا