پایان غیر رسمی حکومت
مالیات خانه های خالی تقریبا شکست خورد. طرحی که سال هاست از آن به عنوان ابزاری برای کاهش فعالیت های سفته بازی در بازار مسکن یاد می شود و صحبت از قانونی شدن آن زیاد شده است. در دوره ای می گفتند دلالان اجازه نمی دهند این تصمیم به قانون تبدیل شود و روزهای دیگر از قدرت بانک ها در اخذ مالیات از خانه های خالی صحبت می کردند.