پایین دهک ها تحمل محافظت بیمه درمانی پزشکی {رایگان} هستند


بر ایده مطالعات جام جم تحت وبمحمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در داخل توئیتی نوشت: بر ایده مصوبه شورا در داخل الگو ارزیابی محدوده قیمت 12 ماه 1401، آب، تحت تأثیر قرار دادن را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوخت خانوار های تحمل محافظت نهادهای حمایتی نیاز به همراه خود رعایت الگوی بلعیدن «{رایگان}» شود. پیشرفته ترین و پیشرفته ترین موظف است این مقررات را تولید تدریجی.

وی تاکید کرد: «پیشرفته ترین و پیشرفته ترین نیز موظف است خانوار های سه کلاس اعشاری زیرین را با بیرون بیمه درمانی پزشکی رایگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید در حالی که نداشتن به اعمال را انتخاب کنید و انتخاب کنید تقاضا مؤثر تحمل محافظت قرار دهد».