پرهای مرغ را انتخاب کنید
پس از لغو ارز ترجیحی، قیمت مرغ به شدت افزایش یافت و به حدود 40 هزار تومان رسید، اما این قیمت ثابت نماند و با افزایش نرخ ارز و افزایش قیمت منابع دامی، تولیدکنندگان درخواست بازنگری کردند. قیمت و در نهایت دولت قیمت جدید مرغ را کیلویی 63 هزار تومان تعیین کرد، اما واکنش بازار به چنین قیمت گذاری متفاوت است.