پس به دلیل درج هزینه محصول، هزینه 8000 عدد را به مقیاس عقب دهید


بر مقدمه تجربیات جام جم اینترنت به گزارش گروه حمایت به دلیل بلعیدن‌کننده را انتخاب کنید و انتخاب کنید تولیدکننده، در داخل شکسته نشده مونتاژ ساماندهی {بازار} روز چهارشنبه، عباس تابش، رئیس حمایت به دلیل بلعیدن‌کننده را انتخاب کنید و انتخاب کنید تولیدکننده، ضمن فراهم کردن گزارشی به دلیل {نتایج} سطوح در گذشته، در داخل خصوص ساختار {شفاف}‌سازی هزینه‌ها همراه خود راه اندازی شد هزینه محصول اظهار داشت: به دلیل چالش به دلیل جمله {بهره وری} را انتخاب کنید و انتخاب کنید رقبا مفید برای اجزا تامین را انتخاب کنید و انتخاب کنید meting out، به مقیاس عقب نوسانات نامتناسب هزینه کالاهای غیرکشاورزی در داخل سه ماه قبلی، {حذف} تخفیفات بی مقدمه را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیر {واقعی}، به مقیاس عقب هزینه پرداختی خریداران برای بیش به دلیل 8000 قلم محصولات، تامین هزینه. {اطلاع رسانی} را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعلان به خریداران، از بین بردن {واسطه} های غیر حیاتی، توقف به دلیل انباشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید احتکار کالاهای سرمایه ای در داخل وب meting out را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممکن است حتی نظارت بر رعایت درآمد مصوب قابل اعتماد ادارات تهیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید meting out، با هدف به اجرای رادیکال بهره مندی به دلیل مزایای بزرگ ساختار را انتخاب کنید و انتخاب کنید به مقیاس عقب هزینه حمایت کننده چون آن است از قبلً در داخل نشریه شماره 54744 مورخ 16/12/1400 تاکید شده بود، جلوگیری از جلوگیری از هرگونه اعتراض، سردرگمی هر دو سوء بهره مندی از مزایای حق، نیاز به هزینه {تولید کننده} را انتخاب کنید و انتخاب کنید حمایت کننده به طور بر روی محصولات درج شود. خریداران نیاز به {محدود} شوند.

وی افزود: تقریباً در مورد اینکه تعدادی از اتحادیه ها در داخل مرحله خرده فروشی طبق ماده 15 مقررات نظام صنفی، رویه های مورد نیاز را برای درج هزینه حمایت کننده در داخل کابینت ها هر دو موارد {به طور کامل} تحمیل {نکردند}، در داخل زمان گذار به دلیل رویکرد زودتر به موجود. کلیه فروشندگان واحدهای تولیدی/وارداتی کالا اشاره کردن شده، جدا از هزینه محصول طبق ضوابط هزینه گذاری ، کمتر از هزینه حمایت کننده بر حسب فاکتورهای درآمد مصوب را انتخاب کنید و انتخاب کنید هزینه مربوطه وب meting out، بر روی بسته نرم افزاری بندی محصولات درج می تواند باشد. محصولات ها.

معاون وزیر صمت تصریح کرد: شفافیت هزینه تولیدکننده محصولات روز چهارشنبه در داخل ستاد تغییر {بازار} مصوب را انتخاب کنید و انتخاب کنید تایید شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همزمان هزینه حمایت کننده درج شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مطمئناً یکی ساختار های مهم وزارت تجارت، معدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید خرید و فروش است. خرید و فروش در داخل جهت. {شفاف}‌سازی، آسان‌سازی نظام meting out را انتخاب کنید و انتخاب کنید هزینه‌گذاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوسازی روش‌های نظارت بر {بازار} در داخل راستای بند ۲۳ پوشش‌های کل سیستم اقتصادی مقاومتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بخش ۵ به دلیل ابتدای اردیبهشت در داخل طیف بزرگ‌ای به دلیل موارد تحمیل می‌شود.