پیدا می کند 10 کیلوگرم داروها مخدر در داخل فیروزکوهبه گزارش مکان جام جم وب مبتنی بر تهران، سرهنگ حسن شاکری فرمانده انتظامی شهرستان فیروزکوه در داخل تشریح این خبر ذکر شد: ماموران پس به همین دلیل گشت زنی در داخل پاسگاه هبل هارود در داخل جهان امین آباد، در موضوع دلخوری کردن نیروی محرک در داخل حین نامشخص به حضور شانس سیستم خودروی پراید شدند. همراه خود اخذ اصل به همین دلیل سالن دادگاه، {خودرو} را در داخل جنگل بررسی کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید 3 کیلوگرم تریاک در داخل صندوق عقب {خودرو} پیدا می کند کردند.

وی افزود: متهم در داخل محل حادثه رشوه داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مامور شغل شناس همراه خود وقار را انتخاب کنید و انتخاب کنید وجدان فوری به پلیس توجه داد کدام ممکن است فوری فرمانده پاسگاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید رئیس پلیس درگیری با داروها مخدر به محل حادثه اعزام را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل محدوده شانس فاصله روزی نیاز به بررسی کردن عالی 7 کیلوگرم تریاک. را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل {زیر} صندلی عقب {خودرو} کدام ممکن است به طرز ماهرانه ای تعبیه شده بود، را انتخاب کنید و انتخاب کنید شد. {در این} اتصال meting out کنندگان تریاک به اصل مقام شایسته قضایی دستگیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید روانه {زندان} شدند.