چه موانعی در داخل رسیدگی مبتلایان کم کم خونریزی مقعدی ممکن است وجود داشته باشد؟

خونریزی به دلیل رکتوم

خونریزی مقعدی ممکن است خوب به توضیحات مختلفی رخ دهد. توضیح برای بدون در نظر گرفتن کدام ممکن است باشد یا نباشد، اگر متوجه خون هر دو تنظیم سایه مدفوع شخصی از حداکثر، در همه زمان ها موثر است کدام ممکن است به ارائه دهنده خدمات بهداشتی مراجعه کنید. ممکن است داشته باشید {نباید} به شخصی تشخیصی تکیه کنید، ویژه به ویژه اگر این علامت برای مدت زمان بسیار طولانی شکسته نشده داشته باشد یا نباشد. این ممکن است خوب به توقف به دلیل محدودیت ها مراقبت صحیح می خواست ناخوشایند پشتیبانی تدریجی.

تحقیق جدیدترین نزدیک به تجزیه و تحلیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید بررسی اجمالی محدودیت ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید محدودیت های رسیدگی مبتلایان قابل انتساب به خونریزی مقعدی

عالی یادگیری پزشکی اخیراً انجام شده همراه خود عنوان محدودیت ها مراقبت در داخل مبتلایان کم کم خونریزی مقعدی در داخل نیجریه به بررسی اجمالی عادات بهزیستی را انتخاب کنید و انتخاب کنید محدودیت ها مراقبت در داخل مبتلایان کم کم خونریزی مدفوع در داخل نیجریه می پردازد. این یادگیری سعی بر آن قرار است داشت به همان اندازه ارتباطی بین رفتارهای سلامت جویانه مبتلایان کم کم خونریزی رکتوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید تهدید ابتلا به بیشتر سرطان ها کولورکتال را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی می تواند تجزیه و تحلیل محدودیت ها توجه شده مشتاق در مورد GP برای کولونوسکوپی در داخل مبتلایان کم کم خونریزی پیدا تدریجی.

مبتلایان کم کم هماتوشزی برای توصیه پزشکی {رایگان} به رسانه های دیجیتال را انتخاب کنید و انتخاب کنید چاپی {دعوت} شدند. مبتلایان رضایت‌فاز پرسشنامه‌ای را پایان دادن کردند کدام ممکن است به‌طور انتخاب شده برای بررسی طراحی شده بود به همان اندازه اطلاعات، زاویه را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار کردن مبتلایان کم کم خونریزی مقعدی را نزدیک به احتمالات ابتلا به بیشتر سرطان ها کولورکتال تجزیه و تحلیل تدریجی. {نتایج} این یادگیری باقی مانده است آشکار نشده است. امید است کدام ممکن است این یادگیری اطلاعاتی نزدیک به اطلاعات مبتلایان نزدیک به علل خونریزی رکتوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید زاویه ممکن است نسبت به خواستار تذکر متخصص نزدیک به آزمایشات تشخیصی بالقوه بیشتر سرطان ها کولورکتال (CRC) فراهم کردن دهد.

خونریزی مقعدی عالی علامت پزشکی فوق العاده شایع است. حتی می تواند معمولاً مشتاق در مورد بواسیر راه اندازی می تواند. در حقیقت وجود خون در داخل مدفوع یکی از آنها در نظر گرفته راهی که در آن هایی است کدام ممکن است بواسیر را می توان تجزیه و تحلیل داد. با این وجود داده ها تا حدودی نزدیک به مبتلایان کم کم هموروئید را انتخاب کنید و انتخاب کنید خونریزی مقعدی ممکن است وجود داشته باشد.

عالی یادگیری جدیدترین تمام مبتلایان متوالی کم کم هموروئید را انتخاب کنید و انتخاب کنید خونریزی مقعدی را تخصصی ایجاد می کند فاز آندوسکوپی وسط Zaans Medisch، بیمارستان اجتماعی جهان Zaanstreek در داخل هلند، در داخل عالی فاصله 5 ساله در نظر گرفته شده است بوده اند، بررسی اجمالی کرد. آرم دانش شد کدام ممکن است همراه خود بهبود سن، {آسیب} شناسی ناخواسته بیشتری نسبت به هموروئید پیدا شد. یکی از آنها در نظر گرفته ممکن است دیورتیکول کولون بود. {بیماری} {روده} تحریک پذیر (IBD) در داخل مبتلایان جوانتر کم کم هموروئید شایع تر است. بیشتر سرطان ها کولورکتال به ساده در داخل مبتلایان بالای 50 12 ماه کشف شد شد.

یادگیری پزشکی نمایشگاه ها کدام ممکن است مبتلایان کم کم هموروئید می توانند علل یکی دیگر نیز برای خونریزی داشته باشند. بواسیر را می توان به سادگی تعیین کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل نتیجه نهایی آن قرار است را بی ارزش خونریزی مقعدی دانست کدام ممکن است ممکن است خوب بررسی با ارائه دهنده خدمات بهداشتی را به تاخیر بیندازد. این امر مراقبتی را کدام ممکن است مبتلایان برای {بیماری} های قدرت هر دو خطر کننده مسکن خواستن دارند مختل می تدریجی.

در داخل مجموع بیش به دلیل 30000 {پاسخ} دهنده بالای 40 12 ماه پرسشنامه ای را در داخل عالی یادگیری پر کردند. نسبت اشخاص حقیقی با بیرون تصمیم همراه خود ارائه دهنده خدمات بهداشتی برای خونریزی مقعدی هر دو خون در داخل مدفوع بین 69.8٪ را انتخاب کنید و انتخاب کنید 79.8٪ متغیر بود. اساساً بیشترین محدودیت ها اشاره کردن شده دلخوری کردن نزدیک به اتلاف وقت ارائه دهنده خدمات بهداشتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشغله مقدار بیش از حد از برای وقت {گذاشتن} برای جلب رضایت همراه خود ارائه دهنده خدمات بهداشتی بود. مردانی کدام ممکن است خونریزی مقعدی داشتند اصولاً می‌گفتند کدام ممکن است مضطرب این هستند کدام ممکن است ارائه دهنده خدمات بهداشتی ممکن است علاوه بر این علت وجود خون در داخل مدفوع را تجزیه و تحلیل دهد. {در این} یادگیری نسبت {افرادی که} محدودیت ها را گزارش می‌کردند در داخل نوجوان‌ترین گروه سنی اصولاً بود.