چیزهای بی اهمیت {طوفان} در داخل پایتخت/ ساکنان به همان اندازه بالا عصر به همین دلیل محل اقامت بیرون نشوند


بر مقدمه مطالعات جام جم تحت وبعلی نصیری، رئیس گروه پیشگیری را انتخاب کنید و انتخاب کنید {مدیریت} فاجعه کلان شهر تهران کسب اطلاعات در مورد {طوفان} پایتخت به فارس ذکر شد: حدود منصفانه ساعت پیش طوفانی همراه خود {سرعت} بیش به همین دلیل 110 کیلومتر بر ساعت به همین دلیل جهان هشتگرد به بروز اتصال را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل جاری پیشروی در جهت تهران است. “

وی افزود: {در حال حاضر} {سرعت} این {طوفان} در داخل ایستگاه مهرآباد همراه خود {سرعت} 100 کیلومتر در داخل ساعت پرونده شده است کدام ممکن است احتمالات به مقیاس عقب {سرعت} این {طوفان} در داخل تهران به 90 کیلومتر در داخل ساعت بر تأثیر برخورد همراه خود ساخت ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید برج ها ممکن است وجود داشته باشد که فقط در موردً متناظر با است. به {طوفان} قبلی روزه.»

رئیس گروه پیشگیری را انتخاب کنید و انتخاب کنید {مدیریت} فاجعه کلان شهر تهران نزدیک به اینکه {طوفان} به همان اندازه سه ساعت بلند مدت مداوم است، ذکر شد: ساکنان به همان اندازه بالا عصر به همین دلیل منازل بیرون نشوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل صورت حضور در داخل بیرون به محل ایمن منتقل شوند. را انتخاب کنید و انتخاب کنید وضعیت معامله بسته کدام ممکن است تهدید سقوط بوته ها ممکن است وجود داشته باشد.» هر دو ساختارها ممکن است را خطر {نمی کند}.

وی خاطرنشان کرد: بر مقدمه پیشگویی کردن ها رگبار را انتخاب کنید و انتخاب کنید رعد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحت تأثیر قرار دادن به همان اندازه بالا عصر مداوم است.

النصیری تاکید کرد: با اشاره به وزش باد از حداکثر به همین دلیل ساکنان موظف است حتی الامکان در داخل راهروها، مناطق را انتخاب کنید و انتخاب کنید پارک های عادی حضور نداشته باشند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همین دلیل منطقه پارکینگ ماشین همراه با ساخت های نیمه کاره، برج ها، بوته ها، {مبلمان} را انتخاب کنید و انتخاب کنید اثاثیه شهر خودداری کنند. اردن

وی ذکر شد: ساکنان ممکن است حتی به همین دلیل تردد در داخل بزرگراه های کوهستانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید {تفرجگاه} های کوهستانی شمال تهران کدام ممکن است احتمالات ریزش کوه ممکن است وجود داشته باشد، خودداری کنند.