چیزهای بی اهمیت ورزش اتحادیه ها در داخل ماه مبارک رمضان


بر مقدمه داستان ها جام جم اینترنت به نقل به همین دلیل اتاق اصناف تهران، قاسم نودا فراهانی دانستن درباره ورزش اصناف در داخل ماه مبارک رمضان ذکر شد: ضمن تبریک حلول ماه مبارک رمضان همراه خود توافق ستاد مبارزه کردن مفاسد کرونا را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصناف در داخل خصوص مسائل ورزش اتحادیه ها در داخل ماه مبارک رمضان مربوط به 12 ماه های قبلی انتخاب ها معتبری متعهد شدن شد برای تمامی واحدهای صنفی به همین دلیل روز یکشنبه همزمان تحریک کردن ماه مبارک رمضان.

وی افزود: بر این مقدمه امسال نیز مربوط به 12 ماه های نه همراه خود هرگونه هتک حرمت همراه خود تظاهر به روزه {داری} در داخل واحدهای صنفی برخورد می تواند باشد. حتی می تواند اجرای پروتکل‌های بهداشتی ستاد سراسری کرونا همچنان مورد تاکید است را انتخاب کنید و انتخاب کنید تمامی واحدهای صنفی خرس نظارت مستمر واحدهای بررسی کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید نظارت اتاق اصناف تهران را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصناف تهران خواهند بود.

رئیس اتاق بازرگانی تهران تائید کرد: در داخل 12 ماه جاری بر مقدمه مصوبات مصوب، ورزش اتحادیه های تولید، پخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید گلوله کردن وعده های غذایی اعم به همین دلیل خوراکی ها، رستوران های مرحله کلان شهر، کباب، کباب، فست فود، جرکز، آبغوره را انتخاب کنید و انتخاب کنید بستنی، اسپرسو محل اقامت، فراوان شاپ، رستوران، سفره محل اقامت، عادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیرعادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید … به همین دلیل اذان مغرب به همان اندازه اذان صبح هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل واحد صنفی شخصی تایید شده به ورزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید تولید وعده های غذایی به نظر نمی رسد که باشند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به ساده عالی ساعت می توانند بیرون {کار} کنند. در گذشته به همین دلیل اذان مغرب

نودا فراهانی دانستن درباره ورزش خرده فروشان چرخ دنده غذایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تهیه کنندگان غذای خنک ذکر شد: خرده فروشان چرخ دنده غذایی تنها واقعی همراه خود رعایت رهنمودهای قانونی فشرده تایید شده به سرو غذای خنک در داخل بیرون در کل روز هستند.